Znakovi koji ukazuju na Lejletul-Kadr

Uzvišeni Allah rekao je: “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 4–5).

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Lejletul-kadru rekao: “To je dvadeset sedma ili dvadeset deveta noć. U toj noći na Zemlji ima više meleka nego kamenčića.” Bilježi ga Ahmed.

Od Ubade b. Es-Samita, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Lejletul-kadr je vedra i blistava noć, kao da je u njoj zablistao mjesec. To je mirna i blaga noć u kojoj nema ni vreline ni hladnoće. U njoj nije dozvoljeno gađanje zvijezdama (padanje zvijezda) sve do svanuća. Jedan od znakova ove noći jeste da se narednog jutra sunce pojavi ne rasprostirući svoje zrake, poput mjeseca u uštapu. Tada šejtanu nije dozvoljeno da izađe sa njim (suncem).” Bilježi ga Ahmed.

Ovi hadisi upućuju na to da postoje znakovi koji ukazuju na Lejletul-kadr, a to su:

– Mnoštvo meleka koji se u Noći kadr spuštaju na Zemlju kako bi prisustvovali namazu i bili svjedoci klanjačima u džamijama, a njihov predvodnik je Džibril, alejhis-selam. Broj meleka u toj noći veći je od broja kamenčića. Ovaj znak ljudi ne mogu dokučiti svojim čulima.

– Smiraj i spokoj koji se na vjernike spuštaju zbog mnoštva ibadeta i oblika pokornosti koje u toj noći iskazuju Uzvišenom Allahu.

– Tog jutra sunce se rađa bijelo, bez uobičajenog sjaja. Učenjaci kažu da je razlog za to uspinjanje meleka ka nebu, koji su u toj noći u velikom broju sišli na Zemlju, tako da svojim krilima i svjetlošću zaklone sunčeve zrake.

– Ova noć je vedra i mirna, i u njoj nema ni prevelike vrućine ni prevelike hladnoće. Naravno, ovo je relativno i ovisi o klimatskim uvjetima u različitim zemljama. Ustvari, to znači da ona nije ni hladna ni vruća u poređenju sa noćima prije i poslije nje.

Šejtan tog jutra ne izlazi sa suncem. Inače, sunce izlazi između dva šejtanova roga osim ujutro nakon Lejletul-kadra.

–  Većinu ovih znakova ljudi mogu prepoznati tek nakon završetka Noći kadr. Svrha toga jeste da onaj ko ju je proveo u ibadetu zahvali svome Gospodaru što ga je na nju uputio, a da se onaj ko je u njoj bio nemaran pokaje i odluči da će se potruditi naredne godine.

Ovi znakovi vrijede za svaku Noć kadra i nisu strogo vezani za vrijeme u kojem je živio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Hadisi ukazuju na to da musliman treba željno iščekivati ovu noć te uložiti maksimalan trud da je pronađe, jer se u njoj nalazi veliko dobro.

Uzvišeni Allah rekao je: “Mi smo počeli da je (Knjigu, tj. Kur’an) u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi” (Ed-Duhan, 3–4); “Mi smo ga (Kur’an) počeli objavljivati u Noći kadr – a šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1–5).

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko Noć kadr provede u namazu vjerujući (u njenu vrijednost) i nadajući se (nagradi kod Uzvišenog Allaha), bit će mu oprošteni dotadašnji grijesi.'” Bilježe ga El-Buhari i Muslim.