Završeni radovi na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je postupak javne nabavke za radove na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabrana je Grupa ponuđača: Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 29.216,07 KM sa PDV-om.

U okviru ugovorenih radova izvršio se iskop humusa i zemljanog materijala sa izradom nasipa od tamponskog materijala ugrađenog u slojevima, sa razastiranjem i valjanjem, ukupne debljine 60 cm.

Potom se pristupilo polaganju novih betonskih ivičnjaka 18/24 cm na sloj betona. Gornji dio sekundarne saobraćajnice izveden je asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm. Napominjemo, u okviru ovog ugovora izveo se i gornji sloj na trasi čiju podlogu su pripremila Gradska groblja.

Izvođenje svih radova završeno je u skladu s propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Press Grada Visoko