Započeli radovi na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko je provela postupak javne nabavke za radove na izgradnji sekundarne saobraćajnice na Gradskim grobljima Visoko.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabrana je Grupa ponuđača: Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 29.216,07 KM sa PDV-om.

U okviru ugovorenih radova izvršiti će se iskop humusa i zemljanog materijala sa izradom nasipa od tamponskog materijala ugrađenog u slojevima, ukupne debljine 60 cm. Potom će se uraditi polaganje novih betonskih ivičnjaka 18/24 cm na sloj betona. Na kraju će uslijediti asfaltiranje sekundarne saobraćajnice asfaltom BNHS 16 debljine 7 cm.

Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje. Rok za izvođenje radova je 21 dan od dana uvođenja u posao, navodi se iz Press službe Grada Visoko.

Press Grada Visoko