FOTO/ Visočki dragulji: Podvinci kroz stoljeća

 

Podvinci, veliko visočko selo udaljeno 8 km sjevero-istočno zračne linije od grada, locirano je sa obje strane rijeke Gorušice i sastoji se od desetak zaseoka.

Povijest ovog sela veže se za daleku prošlost u Ilirsko doba. Iako prostor oko sela nije nikada stručno istražen, ima dosta slučajnih nalaza koji to potvrđuju.

Kao prvo imamo lokaciju prahistorijskih nalaza na jugozapadnoj granici sa općinom Breza na lokalitetu Lisice čiji je naziv novijeg datuma a vjerovatno je pripadao velikoj Ilirskoj gradini, jer na tom mjestu se nalaze velike količine Ilirske keramike.

Prilikom otvaranja rudnika mrkog uglja Goruša 1957. godine tokom pripremnih radova slučajno su otvorene dvije Ilirske grobnice. Jedna grobnica je imala isključivo bronzane priloge koji pripadaju glasinačkoj kulturi iz osmog stoljeća stare ere.

Ovo je dokaz da se na ovom prostoru oduvijek živjelo i to vrlo intezivno u skladu sa tadašnjim životnim tokovima.

Iz doba Rimskog perioda imamo rimski put koji se lijepo vidi na zapadnim obroncima brda Lisac u dužini od 1 km.

Kontinuitet življenja u ovom kraju vidimo dalje kroz 3 nekropole stećaka. Jednu uz džamiju sa 17 stećaka spuštenih na to mjesto sa stotinjak metara sa udaljenog crkvišta Bojići. Druga nekropola je na muslimanskom mezarju sa nekoliko ploča, a treća je bila ispod Omerbegovine koja se spominje u djelu „Visočka nahija“.

Period Turske uprave je vrlo interesantan iz kojeg imamo stare nišane. Jedan je velikih dimenzija sa najvišom visinom u Visokom od 2.72 m i drugi sa datumom iz 1003. hidžretske godine. Osim starih nišana tu imamo i poznata turbeta: Arapovac i Malokoč turbe.

Gazi Malkoč beg Ferah je ukopan u turbe koje se nalazi u selu. O rodu Malkoč, jednom od najvećih u Turskoj, moglo bi se dosta napisati. Zna se da su Malkoči sudjelovali u boju na Kosovu. Malokoč beg Dugalić, turski visoki oficir ratovao je u Krajini i imenovan je sandžak begom kliškog sandžaka a bio je kratko bosanski namjesnik 1553/54. godine. Bosanski Malkoči su iz Prozora i dobili su prezime po imanju Dugalići. Jedan od Malkoča imao je imanje u Podvincima, tako da se i sada kompleks njiva zove Malkoći. Pretpostaviti je daje neko od Malkoča bio i šeh i ima veze sa Šehovom pećinom ispod Radonjiča, sjeveroistocno od Podvinaca na južnoj ekspoziciji brda Ragodost uz Katin potok.

Sve u svemu, vrlo bogata historija kojoj bi trebalo posvetiti puno više pažnje.

Ćamil Omerhodžić
Dženan Muhamedagić