UPUTSTVO o organizaciji vjerskih aktivnosti za vrijeme mjeseca ramazana

Na temelju člana 50. Pravilnika o organizaciji i radu medžlisa i džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovinibroj: 03-02-60/19 koji je usvojio Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 24. augusta 2019. godine, a u skladu s Uputstvom broj: 02-03-02-1718/20 od 17. aprila 2020. godine i ranije donesenim aktima Rijaseta, Reisu-l- uleme i Vijeća muftija o postupanju u vanrednim okolnostima, Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Visoko je donio

UPUTSTVO

o organizaciji vjerskih aktivnosti u vanrednim okolnostima za vrijeme mjeseca ramazana 1441. hidžretske godine na području Medžlisa Islamske zajednice Visoko

– Ramazan je mjesec značajnih datuma i mubarek noći, Prema Takvimu Rijaseta Islamskezajednice, zalaskom sunca u četvrtak, 23. aprila nastupa mubarek mjesec ramazan (prva teravija), dok će prvi dan ramazanskog posta biti u petak 24. aprila. Bajram-namaz je u nedjelju 24. maja 2020. godine.

– Ovim Uputstvom ureduje se organizacija vjerskih aktivnosti u džematima na području Medžlisa Islamske zajednice Visoko za vrijeme mjeseca ramazana u vanrednim okolnostima.

Aktivnosti u ramazanu 1441. h.g., odnosno 2020. godine na području

Medžlisa Islamske zajednice Visoko

1. Medžlis Islamske zajednice Visoko čuva kontinuitet ramazanskih ibadeta, te će iste nastojati organizirati u skladu sa preporukama organa Islamske zajednice i nadležnih državnih organa.

2. Shodno ranijim uputstvima imami su dužni organizirati aktivnosti u skladu sa preporukama organa Islamske zajednice i nadležnih državnih organa, kada je riječ o obavljanju namaza u džamijama i broju prisutnih.

3. Imam ili mujezin će oglašavati ezan i klanjati dnevne namaze u džamiji.

4. Imam će informirati džematlije da dnevne namaze, a na osnovu ranijih uputstava, obavljaju u porodičnom/kućnom ambijentu isključivo sa članovima domaćinstva.

5. Imami će u toku dana organizirati mukabelu na prikladan način po mogućnosti u džamiji u terminu koji je uobičajen za navedeni džemat, pridržavajući se zakonskih obaveza o broju prisutnih. Ostavlja se mogućnost organiziranja te aktivnosti koristeći dostupne online aplikacije.

6. Imami će jaciju, teravih i vitr namazorganizirati na način da se nakon salavat i ezana u džematu obavijacijski farz- 4 rekata , teravija -8 rekata (4 + 4 rekata) i vitr- namaza – 3 rekata. Broj klanjača ne smije prelaziti dozvoljeni broj okupljanja koje je definirao nadležni državni organ.

7. Zbog trenutne situacije Medžlis Islamske zajednice Visoko neće angažovati teravih imame na teravih punktovima. Ukoliko Rijaset donese odluku o prestanku vanrednih mjera, Medžlis će uložiti dodatne napore u organiziranju vjerskog života shodno mogućnostima.

8. Studenti i učenici, shodno Odluci Rijaseta, su obavezni da u mjestima svojih prebivališta budu na raspolaganju imamima, koji će ih angažirati prema potrebama i mogućnostima svojih džemata.

9. Džuma namaz se obavlja prema ranijim instrukcijama. Džumu u džamiji klanjaju samo imam, mujezin i članovi džematskog odbora.

10. Zabrana bilo kakvog javnog okupljanja se odnosi i na organizovanje zajedničkih iftara i prigodnih programa.

11. Džematski odbori će zajedno sa imamom organizirati dežurstva u prostorijama džemata o čemu će putem oglasa na oglasnoj tabli džemata obavijestiti džematlije, sa jasno naznačenim vremenom, mjestom i načinom izvršenja propisa zekata, sadekatul fitra, priloga, te obaveze članarine, uz poštivanje mjera nadležnih organa.

12. Shodno ranijim instrukcijama, posebno težište staviti na čistoću džamija i higijenske uslove u istim (dezinfekcija prostora, dezinfekciono sredstvo za džematlije i sl.).

13. Imami su dužni da u koordinaciji sa članovima džematskog odbora pred ramazan i tokom ramazana intenziviraju kontakte sa džematlijama putem formiranih grupa (Veber i dr.), te ponuditi pomoć shodno mogućnostima.

14. Obzirom da je mektebska godina u toku a shodno ranijim upustvima muallimi će sa učenicima nastaviti održavati nastavu putem online aplikacija.

15. Smjernice date u ovom uputstvu o organizaciji vjerskih aktivnosti u vanrednim okolnostima važe do donošenja odluke Rijaseta IZ u BiH o prestanku važenja.

Imami su obavezni da ovo uputsvo istaknu na oglasnoj tabli džemata.

Glavni imam
Midhat ef. Čakalović