Ukoliko niste zadovoljni zimskim održavanjem visočkih ulica, evo kome se trebate obratiti

Na osnovu provedenog otvorenog postupka javne nabavke za zimsko održavanje javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta na području Grada Visoko za period od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine, Grad Visoko kao naručilac zaključio je sa pružaocima usluga Ugovore o zimskom održavanju javnih gradskih ulica, trotoara, lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Ukoliko niste zadovoljni zimskim održavanjem, obratite se direktno pružaocima usluga koji su sa Gradom Visoko ugovorili navedene aktivnosti:

1. Ugovor o ljetnom i zimskom održavanju javnih gradskih ulica i trotoara II zaključen sa pružaocem usluga JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko za period od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.

Kontakt osoba pružaoca uluga: Hindija Edin, telefon: 061/834-751

•  2. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Donjeg Moštra u dužini 60,30 km zaključen sa pružaocem usluga „ATLAS-D“ d.o.o. Visoko za period od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.

Kontakt osoba pružaoca uluga: Jasmin Dlakić, telefon: 061/136-073

•  3. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice u dužini 44,10 km zaključen sa pružaocem usluga „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko broj: 01/2-02- 1048/20 od 10.11.2020. godine za period od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.

Kontakt osoba pružaoca usluga: Aziz Avdibegović, telefon: 061/176-966; Muhamed Karamehić, telefon: 061/922-946

•  4. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Buci u dužini 35,70 km zaključen sa pružaocem usluga „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko broj: 01/2-02-1047/20 od 10.11.2020. godine za period od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.

Kontakt osoba pružaoca usluga: Aziz Avdibegović, telefon: 061/176-966; Muhamed Karamehić, telefon: 061/922-946