U petak 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko, pogledajte koje su tačke Dnevnog reda

U petak, 31. januara, u Velikoj sali Grada Visoko održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko sa slijedećim Dnevnim redom:

  1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Nacrt statuta Grada Visoko
  3. Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko
  4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne površine stambenog prostora na području grada Visoko za 2020. godinu
  5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
  6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko
  7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko
  8. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine označene kao k.č.1613/E2 KO Visoko
  9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019. godinu
  10. Vijećnička pitanja i inicijative