Program plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata

Na osnovu člana 87. stav 2. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 9/18), Gradonačelnik Grada Visoko donosi
P R O G R A M
plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata ovjerenih za Opće izbore
I
Ovim programom utvrđuje se postupak političkog oglašavanja političkih subjekata ovjerenih za Opće izbore 2022. godine.
II
Za izlaganje oglasa, plakata, postera i sl. u svrhu izborne kampanje, određuju se stubovi javne rasvjete i to:
Ulica Sarajevska – 15 stubova;
Podvisoki (od Gradskog groblja do mosta za Zbilje) – 29 stubova.
Ostali stubovi javne rasvjete koji se koriste u svrhu oglašavanja i promocije privrednih i poslovnih subjekata ne mogu se koristiti za političko oglašavanje.
III
Politički subjekti ovjereni za Opće izbore 2022. imat će jednak pristup stubovima javne rasvjete iz tačke II ovog programa u svrhu izborne kampanje, a u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i ovim programom.
IV
Zainteresovani politički subjekti dužni su podnijeti zahtjev nadležnoj gradskoj službi koja će isti rješavati kroz redovan upravni postupak, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti političkih subjekata.
Dodjela stubova javne rasvjete rješavat će se po podnesenom zahtjevu, a odabir istih vršit će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva kod Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj.
Politički subjekt dodijeljene stubove javne rasvjete ne može ustupati niti prodavati drugom političkom subjektu.
V
Politički subjekt kojem je izdato odobrenje za postavljanje reklamnog izbornog materijala na stubovima javne rasvjete, dužan je reklamni materijal postaviti prema uslovima datim u izdatom odobrenju i to:
reklamni materijal postaviti obostrano u metalni okvir veličine 100 x 140 cm,
okvir pričvrstiti na dva mjesta, sa dva metalna nosača, za stub javne rasvjete.
Nadležna gradska služba će odobrenjem odrediti i druge uslove za koje ocijeni da su potrebni.
VI
Za postavljanje reklamnog izbornog materijala plaća se naknada u skladu sa Programom utvrđivanja lokacija, kriterija i naknade za postavljanje reklamnih znakova na javnim površinama općine Visoko.
VII
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada Visoko.