Preliminarna lista redovnih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa prebivalištem na području ZDK za akademsku 2019/2020. godinu od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti je izvršila bodovanje-rangiranje i objavila Preliminarnu listu prema broju ostvarenih bodova.

Kandidati koji smatraju da nisu realno bodovani i rangirani mogu podnijeti pisani prigovor u roku od 8 dana (od dana objavljivanja Obavijesti) Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, na protokol Grada Visoko ili u elektronskoj formi, skenirano na email: drustvene@visoko.gov.ba.

PRILOG: Preliminarna lista