Pojačane kontrole poslovnih subjekata koji prodaju gotova jela i sladolede u Visokom

Sanitarna inspektorica Grada Visoko najavljuje pojačane inspekcijske nadzore nad poslovnim subjektima koji se bave pripremom i prodajom gotovih jela i sladoleda, kao i trgovina koje se bave prometom prehrambenih proizvoda. Razlog pojačanih inspekcijskih nadzora je što su trovanja hranom česta pojava u ljetnom periodu. Poznato je da visoke temperature pogoduju bržem rastu i širenju bakterija, koje su najčešći uzrok trovanja hranom, u koju dospijevaju sa zagađenih, prljavih površina, nečistih ruku i odjeće, opreme, pribora ili prljave vode. Većina bakterija koje uzrokuju trovanja hranom rastu brže na temperaturi od 32°C do 43°C. Bakterije za razvoj trebaju i vlagu, te je njihov rast još izraženiji kada je povećana vlažnost zraka.

Subjekti u poslovanju sa hranom u skladu sa Zakonom su dužni slati uzorke hrane, koju pripremaju i stavljaju u promet, na mikrobiološku analizu, kao i uzorke briseva uzetih sa radnih površina i predmeta u kontaktu sa hranom. Takođe su dužni obezbjediti uposlenicima obavljanje obaveznih povremenih zdravstvenih pregleda, na osnovu kojih će posjedovati sanitarne knjižice, kao i osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i ličnoj higijeni koja će steći pohađanjem kursa „higijenskog minimuma“. U poslovnim objektima obavezno je provoditi mjere preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije putem ovlaštenih ustanova.

Zbog navedenog, Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko poziva poslovne subjekte da izvrše neophodne radnje u skladu sa pomenutim zakonskim odredbama, s ciljem sprječavanja trovanja stanovništva hranom i sprječavanja poduzimanja represivnih inspekcijskih mjera.