POGODNOSTI ZA BH. PRIVREDNIKE: Predloženo 11 tačaka za spas ekonomije

Nadležne institucije u BiH razmatraju niz mjera koje ne neophodno poduzeti s ciljem saniranja negativnih ekonomskih posljedica

Za rješavanje ekonomskog aspekta pandemije koronavirusa u Federaciji BiH, potrebno je, smatra direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović, provesti niz mjera, koje je on sažeo u 11 ključnih tačaka.

Prijedlozi mjera nastali su kao rezultat analize aktuelne situacije i projekcije posljedica pandemije, a u okviru svakodnevne saradnje i komunikacije Porezne uprave FBiH, Vlade FBiH i privrednih subjekata.

Mjere koje predlaže direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović u nastavku:

• Predlažem hitne izmjene Zakona o budžetima i izvršenju budžeta, kojim će se omogućiti da se sva neutrošena namjenska i nenamjenska sredstva na računima budžeta FBiH, kantona i općina za projekte koji nisu započeti ili za koje nisu izdate fakture i narudžbe dobavljačima osloboditi i staviti na raspolaganje poreznim obveznicima na ime kratkoročnih beskamatnih pozajmica za isplate plaća, nabavke prehrambenih roba (prema zvaničnim podacima ovih sredstava kod komercijalnih banaka ima više od jedne milijarde KM.

• Hitno izmijeniti zakon o PDV-u i propisati rok za podnošenje PDV prijava i uplatu PDV-a do kraja mjeseca za prethodni mjesec, te medicinsku opremu i lijekove osloboditi plaćanja PDV-a do proglašenja prestanka stanja nesreće ili uvesti kontigente.

• Hitno izmijeniti Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima i omogućiti isplatu plaće bez uplate poreza na dohodak i doprinosa svim poslodavcima kojima je zabranjen rad i koji imaju pad prihoda više od 20 posto, a ne otpuste radnike za mjesece februar, mart i april. Porez na dohodak i doprinose za ove mjesece uplatiti do 30. juna 2020. godine, odnosno u roku od 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće u FBiH.

• Sve porezne obveznike kojima je zabranjen rad osloboditi plaćanja akontacije poreza na dobit za mjesece mart, april i maj 2020. godine, odnosno za mjesece do dana proglašenja prestanka stanja nesreće u FBiH, plus 30 dana.

• Hitno izmijeniti Zakon o zateznim kamatama na javne prihode i propisati moratorij na obračun zateznih kamata na javne prihode od tri mjeseca, odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka proglašenja stanja nesreće u FBiH, a kamatu od 14,6 posto godišnje ili 0,04 posto dnevno, koliko sada iznosi, smanjiti minimalno na 10 posto, koliko iznosi i zatezna kamata na dužničko povjerilačke odnose u privredi.

• Hitno izmijeniti Zakon o bankama i propisati moratorij za povrate kredita na period dok traju mjere, odnosno na period od minimalno 60 dana bez prava obračuna bilo kakvih kamata ili troškova u ovom periodu. Također bankama zabraniti iznošenje gotovine iz BiH do dana prestanka proglašenja stanja nesreće u FBiH. Iznošenje gotovine dozvoliti samo uz saglasnost Centralne banke BiH.

• Hitno izmijeniti Zakon o plaćama državnih službenika i smanjiti plaće za, primjera radi, deset posto, a ova sredstva usmjeriti u fond za oporavak privrede.

• Hitno izmijeniti Zakon o javnim preduzećima i propisati da subjekti kojima je zabranjen rad svoje fakture za mjesece mart, april i maj mogu platiti bez obračuna zateznih kamata u roku od 90 dana ili da plate 50 posto fakture, a ostatak u roku od 90 dana, od dana prestanka proglašenja stanja nesreće u FBiH.

• Uvesti prekid trajanja rokova za sve upravne i druge postupke koji dospijevaju od 19. marta 2020. do 15. aprila 2020. godine, odnosno dok traje proglašenja stanja nesreće u FBiH, plus deset dana nakon kojih normalno počinju teći rokovi.

• Sve rokove za podnošenje svih poreznih prijava produžiti za 60 dana, odnosno dok traje proglašenje stanja nesreće u FBiH, plus deset dana.

• Obustaviti do 31. maja 2020. godine sve javne prodaje imovine u prisilnoj naplati, odnosno dok traje proglašenje stanja nesreće u FBiH, plus 20 dana.