Pogledajte koje su tačke Dnevnog reda 10. sjednice Gradskog vijeća Visoko

10. sjednica Gradskog vijeća Visoko održati će se 30.07.2020. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko, sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku.

3. Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko.

5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti: Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 592/16 KO OZRAKOVIĆI.

6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024. godina.

7. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020. godinu.

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020 – 30.06.2020. godine.

9. Vijećnička pitanja i inicijative.