Podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina na području općine Visoko

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu prijavu za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko i to iz slijedećih oblasti i struka:

 • arhitekture,
 • građevinarstva,
 • elektrotehnike (elektroenergetika),
 • mašinstva,
 • geodezije,
 • saobraćaja,
 • zaštite od požara i eksplozija,
 • zaštite na radu,
 • tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.

II

Na javni oglas mogu se prijaviti lica odgovarajućih struka koja ispunjavaju uslove utvrđene u članu 133. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16), odnosno – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke, sa pet godina radnog iskustva u struci i sa položenim stručnim ispitom.

III

Članovi komisije ne mogu biti službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, niti lica koja su učestvovala u izradi tehničke dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta, gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadležni inspektor koji je vršio nadzor nad gradnjom objekta.

IV

Tehnički pregled obavlja komisija koju rješenjem imenuje nadležna općinska služba koja je izdala odobrenje za građenje, u roku od najkasnije osam dana od dana prijema potpunog zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu. Komisija se sastoji od najmanje tri člana, a broj članova komisije i njihov sastav zavisi od vrste i složenosti građevine i od vrste radova koje komisija pregleda. Članovi komisije, u svakom pojedinačnom predmetu, imenuju se sa liste kvalifikovanih stručnjaka.

V

Uz prijavu na javni oglas, sa kraćom biografijom, adresom i brojem telefona, potrebno je priložiti i sljedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Diplomu o završenom fakultetu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Dokaz o radnom iskustvu u struci,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili kopiju lične karte,
 • Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa,
 • potpisanu i ovjerenu izjavu kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno, pisanim putem, obavijestiti nadležnu općinsku službu-Službu za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina o svom izuzeću u slučajevima iz člana 133. stav (5) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16), odnosno tačke III ovog javnog oglasa.

VI

Prijave se podnose, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje», neposredno na protokol Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, ul. A. Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, sa naznakom-Za javni oglas za tehnički pregled građevina-ne otvarati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji i ne vraća se podnosiocu.

Prilog javnog oglasa je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu obavljanja tehničkog pregleda građevina, troškovima vršenja tehničkog pregleda i načina plaćanja članova komisije za tehnički pregled, broj: 01/2-02-1444/14 od 23.12.2014.godine.

VII

Nadležna općinska služba imenovat će stručnu komisiju koja će izvršiti provjeru ispunjavanja uslova iz javnog oglasa i sastaviti listu kvalifikovanih stručnjaka koja će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Visoko, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog oglasa.

VIII

Lista kvalifikovanih stručnjaka važi dvije godine od dana objavljivanja, nakon čega se ponovo sprovodi javni oglas.

Općina Visoko