Oružane snage BiH zapošljavaju: Slobodno 600 mjesta

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uvjete definirane oglasom

Ministarstvo odbrane BiH je i ove godine, u skladu sa planskom popunom personala Oružanih snaga BiH (OSBiH), raspisalo oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u početnom činu vojnika, pružajući na taj način priliku mladim, svršenim srednjoškolcima da svoju karijeru posvete službi u Oružanim snagama BiH.

– Javni oglas za popunu 600 upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH objavljen je danas i traje 30 dana od dana objavljivanja – saopćeno je iz ministarstva.

Na oglas se mogu prijaviti aktuelni maturanti srednjih škola, kao i već svršeni srednjoškolci, koji zadovoljavaju i druge uvjete definirane oglasom.

To, kako iz MOBiH napominju, podrazumijeva, između ostalog, da su državljani BiH, zdravstveno sposobni za službu u OS BiH, da nisu kažnjavani i da nemaju sigurnosnu smetnju, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH, te da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Također, za određeno formacijsko mjesto na koju se prijavljuju moraju imati odgovarajuću vrstu škole i stepen stručne spreme.

Kandidati koji trenutno pohađaju završni razred srednje škole, osim prijave na Javni oglas i druge dokumentacije koja se traži, mogu dostaviti dokaz da pohađaju završni razred srednje škole, sa nazivom vrste škole i zvanja koje stiču.

– Važno je napomenuti i da kandidati nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste na dan 1. januara 2021. godine – navodi se u saopćenju.

Tri faze testiranja

Izbor kandidata vrši Komisija za izbor vojnika u Oružane snage BiH, a selekcija i izbor kandidata realizira se kroz tri faze testiranja i provjera i osnovnu vojničku obuku.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutovanje u: Sarajevu – kasarna “Rajlovac”, Banja Luci – kasarna “Kozara”, Čapljini – kasarna “Božan Šimović” i Tuzli – vojna baza “Aerodrom Dubrave”.

Prije upućivanja na osnovnu vojničku obuku, za najuspješnije kandidate na listama uspješnosti, Ministarstvo odbrane BiH će organizovati zdravstvene preglede i sigurnosnu provjeru.

Kandidati, koji budu oglašeni zdravstveno sposobnim za vojnu službu i ne budu imali sigurnosnu smetnju, upućuju se na osnovnu vojničku obuku, nakon čega se primaju u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja su izabrani u procesu prijema.

Častan posao sa sigurnom plaćom

Osnovna vojnička obuka realizira se u Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga BiH u Pazariću i komandama i jedinicama OS BiH po planu osnovne vojničke obuke.

Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

Potrebne informacije i obrasce prijave kandidati mogu preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba) ili dobiti od centara za regrutovanje i tranziciju lično ili putem telefona – Centar za regrutovanje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437, Centar za regrutovanje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886, Centar za regrutovanje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i Centar za regrutovanje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954.

Ministarstvo odbrane BiH, na ovaj način, pruža mogućnost mladima, koji ispunjavaju uslove i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema, da imaju častan posao sa sigurnom plaćom i mogućnošću obučavanja i izgrađivanja karijere u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju.