Oglas za prijem djece jasličke dobi u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Na osnovu člana 15. Pravilnika o prijemu djece u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Oglasa za prijem djece (jasličke dobi), JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko  raspisuje OGLAS ZA PRIJEM DJECE (JASLIČKE DOBI) u cjeloviti razvojni program za školsku 2019/20. godinu.

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji da će se prijem djece jasličkog uzrasta u Ju za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko za 2019/2020. godinu vršiti u periodu od 06.05.2019 do 17.05.2019. godine.

Prijava za upis u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko može se preuzeti u upravi vrtića.

II

Prijem će se vršiti za:

  • Prvu jasličku grupu (djeca starosti od 6 mjeseci do 1 godine života – 16 raspoloživih mjesta),
  • Drugu jasličku grupu (djeca starosti od 1 godine života do 2 godine života – 2 raspoloživa mjesta),

Rad vrtića je od 06.30-17.00 sati – cjelodnevni boravak, i od 6:30 do 12:00 sati – poludnevni boravak.

Korisnik usluga može zaključiti ugovor za:

– cjelodnevni boravak

– poludnevni boravak.

III

Prioritet kod prijema imaju djeca:

  1. civilnih žrtava rata;
  2. bez roditelja;
  3. jednog samohranog roditelja;
  4. roditelja invalida;
  5. djeca koja nisu primljena na redovnom prijemu, odnosno djeca koja se nalaze na “listi čekanja“ na osnovu datuma o prijavi i prijemu upisnog materijala pripadajućoj uzrasnoj grupi; (Prijave koje su predate na raspisani Oglas)
  6. porodica sa oba zaposlena roditelja;
  7. porodica sa područja mjesne zajednice u kojoj se nalazi vrtić ili jaslice;
  8. djeca koja imaju braću i sestre koji su smješteni u naš vrtić

Prijavu iz tačke II Oglasa za prijem djece jasličke dobi podnosi roditelj/staratelj djeteta u upravi JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko sa sjedištem u ulici Donje Rosulje bb Visoko, radnim danom u periodu od 09:00-17:00 sati (06.05.19 – 17.05.19).

IV

Lista prijedloga za prijem koju sačinjava Komisija za prijem biti će istaknuta na oglasnoj ploči Ustanove.

Roditelj/staratelj koji je nezadovoljan utvrđenim prijedlogom ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste uloži žalbu Upravnom odboru Ustanove.

Podnošenje prijava za prijem djece u vrtić ne može se vršiti putem pošte.

Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko