Od ponedjeljka počinje kontrola i baždarenje vatrogasnih aparata u visočkim zgradama

Nakon nedavno realizovanih aktivnosti koje se odnose na postavljanje vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko, JKP “VISOKO“ putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata od ponedjeljka – 21.09.2020.g nastavlja sa planiranim aktivnostima na istim.

Navedene planirane aktivnosti odnose se na redovnu periodičnu kontrolu i baždarenje vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim zgradama kojima upravlja JKP “VISOKO“ kao Upravitelj zgrade u gradu Visoko, dok će realizaciju navedenih aktivnosti izvršiti firma “FINANC“ d.o.o. Mostar.

Navedene radove finansira Central osiguranje d.d. Sarajevo nakon nedavno potpisanog Ugovora o finansiranju periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara između JKP ¨VISOKO¨ kao Upravitelja i Central osiguranja d.d. Sarajevo, a koji se odnosi na finansiranje realizacije periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim objektima kolektivnog stanovanja-zgradama u gradu Visoko.

Ovim Ugovorom reguliraju se međusobni odnosi i poslovna saradnja JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i Central osiguranja d.d. Sarajevo u svrhu finansiranja izvršenja redovne periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara u svim zgradama u gradu Visoko, gdje su u prethodnom periodu postavljeni navedeni vatrogasni aparati, a sve u cilju unapređenja preventivne zaštite od požara i djelovanju na veću bezbjednost etažnih vlasnika.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata kroz realizaciju ovog projekta ima za cilj u narednom periodu, aktivno raditi na stvaranju i unapređenju što boljih uvjeta za ugodniji i bezbjedniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko.

Central Osiguranje