Ukoliko je na primjjer maloprodajna cijena motornog benzina u BiH 2,00 KM po litri, obaveze državi su sljedeće: akciza 0,40 KM, putarina za održavanje puteva 0,15 KM, putarina za izgradnju autoputeva 0,25 KM i PDV 0,29 KM (1,09 KM). Ostatak je nabavna cijena i marža.

Prikupljeni prihodi od akciza na domaću/uvoznu naftu i naftne derivate, kao i prihodi od putarina za izgradnju puteva iz cijene domaće/uvozne nafte i naftnih derivata (0,15 KM) ulaze u zbir svih prikupljenih prihoda od indirektnih poreza.

Prikupljeni prihodi od akciza korisnicima se raspoređuju prema metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, odnosno prema privremenim koeficijentima za raspodjelu, utvrđenih prema podacima o krajnjoj potrošnji, koje koeficijente posebnim odlukama utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Sa druge strane prihodi od putarina za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće/uvozne nafte i naftnih derivata (0,25 KM) se posebno raspoređuju. Prema Odluci Upravnog odbora UIO kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10 posto ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH.

Ovaj novac služi za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda od putarine dijeli se između entiteta i Brčko Distrikta BiH tako da 59 posto pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, 39 posto pripada Republici Srpskoj i dva posto pripada Brčko Disktriktu BiH.

Kada UIO rasporedi prihode dalju nadležnost za raspodjelu imaju entitetska ministarstva finansija i nadležna služba Brčko distrikta, pojasnili su iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Prema Zakonu o akcizama u BiH trenutno se plaća sljedeća akciza po litri i to:

– za dizel gorivo i petrolej 0,30 KM po litri,

– za motorni benzin bezolovni 0,35 KM po litri,

– za motroni benzin 0,40 KM po litri,

– za lož ulje 0,45 KM po litri,

– za biogoriva i biotečnosti 0,30 KM po litri.

Osim akciza u cijenu litre derivata nafte ulaze i dvije putarine:

– putarina u iznosu od 0,15 KM po litri derivata za održavanje puteva

– putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Pored akcize i putarine u osnovicu za obračun PDV-a ulaze troškovi proizvodnje i ostali zavisni troškovi (transport, skladištenje…). Sve skupa predstavlja osnovicu za obračun PDV-a, koji u BiH iznosi 17 posto, piše Faktor.