Nove cijene rodnog lista, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku matične knjige rođenih, matične knjige državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B, matične knjige državljana s Obrascem 2A, matične knjige vjenčanih i matične knjige umrlih je 88,8831 KM.

Izvodi iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih, kao i izvodi za inozemstvo, uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13, uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13A i uvjerenje o državljanstvu – Obrazac broj 13B koštaju po 0,4009 KM i vjenčani list 1,72 KM. U sve cijene uračunat je PDV.

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova je sačinilo kalkulaciju radi utvrđivanja novih jediničnih cijena obrazaca matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova, te su utvrđene nove jedinične cijene kako bi vrijednost nabavljenih odgovarala ukupnoj vrijednosti distribuiranih obrazaca.