Nihad Dervišević (SDA): U budžetu Grada Visoko za 2020. godinu osigurati veću podršku za boračku populaciju

Pred vijećnicima gradskog vijeća Visoko na 4. sjednici Gradskog vijeća Visoko razmatrao se i usvojio nacrt budžeta Grada Visoko za 2020. godinu. Jedna od stavki prihodovne i rashodovne strane budžeta su prava koja ostvaruju borci i članovi njihovih porodica na području općine, odnosno grada Visoko.

Prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite borci i članovi njihovih porodica ostvaruju preko nadležnog odsjeka u Gradskoj upravi a ista su regulisana zakonima na federalnom i kantonalnom nivou i dijelom na nivou Grada Visoko (na zvaničnoj stranici Grada Visoko nije ažuriran novi Zakon o pravima branilaca i članovima njihovih porodica koji je objavljen još u julu mjesecu ove godine).

Analizirajući stanje izdvajanja u ovoj oblasti primjećujemo neobičan pristup prikaza ovih sredstava u budžetu. Tako vidimo da su prikazana sredstva npr. za 2019. a isto tako i u nacrtu za 2020. godinu, sredstva od 400.000 KM pomoći pripadnicima boračkih populacija, ne navodeći izvor sredstava kao što je to prikazano za stipendije za pripadnike boračkih populacija finansirane iz budžeta ZDK. Udruženja boračkih populacija iz budžeta Grada Visokog su finansirana u iznosu od 66.000 KM (inače iznos koji se više godina ne mijenja).

Da bismo dobili kompletniju informaciju sagledat ćemo finansiranje boračke populacije u 2018. godini uz osvrt na 2019. godinu i planirana izdvajanja za 2020. godinu. Na pretposljednjoj, 3. sjednici Gradskog vijeća Visoko razmatrana je Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području grada Visoko za 2018. godinu.

Prema Informaciji koju je podnio Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, pripadnici boračke populacije i članovi njihovih porodica, prava definisana Zakonom su ostvarivali kroz lične i porodične invalidnine i programe poticaja za zapošljavanje, stipendije za studente, osiguranje udžbenika, medicinsku rehabilitaciju, stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu, liječenje, nabavku ortopedskih pomagala, vanredna pomoć – socijalno ekonomska situacija, pomoć u slučaju smrti, podrška aktivnostima boračkih udruženja.

Kako u Informaciji nije naveden ukupni iznos sredstava za 2018. godinu, iz pregleda Ministarstva za boračka pitanja ZDK vidljivo je da je za Općinu Visoko isplaćeno 879.689 KM uz napomenu da nisu uračunata sva sredstva po osnovu medicinske rehabilitacije u banjsko-klimatskim lječilištima (sredstva se direktno uplaćuju na račun banjsko-klimatskih lječilišta) i sredstva za zdravstveno osiguranje branilaca i članova njihovih porodica (sredstva se direktno uplaćuju na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK).

Na kraju Informacije navodi se da „Grad Visoko provodi značajne aktivnosti radi lakšeg rješavanja životnih problema branilaca i članova njihovih porodica” u iznosu od 16.015 KM, a odnose se na podršku aktivnostima udruženja, finansijsku pomoć u obrazovanju, obilježavanju značajnih datuma i godišnjica, kao i na održavanju spomen obilježja.

U budžetu Grada Visoko za 2019. godinu planirana sredstva se ne razlikuju značajno od prethodne godine, a slična situacija je i sa nacrtom budžeta za 2020. godinu.

Zašto ukazujemo na ove informacije?

Prije svega želimo da naglasimo da borci i članovi njihovih porodica se ne smiju posmatrati kao kategorija lica kojima se osigurava pomoć (za socijalno ugrožene kategorije postoje odgovarajuća sredstva i službe a to nisu boračka udruženja). Borci i članovi njihovih porodica su kategorija koja zaslužuje podršku, a ne pomoć bilo da se radi o stambenom zbrinjavanju, liječenju, školovanju, obilježavanju godišnjica i značajnih datuma i uopšte podrška radu boračkih udruženja.

Sredstva koja se izdvajaju kroz budžete bilo po osnovu zakonskih rješenja ili planiranih stavki nisu mala ali u usporedbi sa nekim situacijama su najblaže rečeno omalovažavanje. Primjer za to je izdvojenih 16.015 KM iz budžeta Općine/Grada Visoko za aktivnosti boračke populacije, a samo za jednu od manifestacija na Visočkom ljetu 2019. godine kada je pjevao Haris Džinović izdvojeno je iz budžeta 20.000 KM.

Sa druge strane, pozitivan primjer iz 2019. godine je rad Vlade ZDK koja je odobrila da svi studenti iz boračke kategorije dobiju stipendije posredstvom Ministarstva za boračka pitanja ZDK i po tom osnovu je za Visoko u odnosu na 2018. godinu (kada je osigurano 208.000 KM) u 2019. godini uplaćeno 382.500 KM što je povećanje više od od 170.000 KM. Ako posmatramo ukupnu sumu koju vlada Ze-Do kantona izdvaja za boračku populaciju u Visokom po svim osnovama dolazimo do zaključka da će u 2019. godini biti isplaćeno oko jedan milion KM.

U isto vrijeme u budžetu Grada Visoko za redovan rad boračkih udruženja situacija se iz godine u godinu ne mijenja, uplaćuje se konstantno isti iznos od 66.000 KM bez obzira što imamo konstantan rast budžeta, svake godine se planiraju sredstva za izradu monografije u iznosu od 15.000 KM, a monografija se iz nama nepoznatih razloga ne radi. Jedna smo od rijetkih sredina koja nema napisanu istoriju u vidu monografije radi stjecanja saznanja šta se to dešavalo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 na našim prostorima i ratnim putevima visočkih jedinica a doprinos Visokog u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije je bio značajan. Međutim, to treba napisati bez ikakvog uplitanja politike, sujete ili privatnih interesa.

Pored toga, ako postoje zahtjevi sa terena za izradu spomen obilježja nadležne gradske službe to moraju prepoznati kao prioritet i u saradnji sa višim nivoima vlasti podržati realizaciju u najvećoj mogućoj mjeri. Ovako gledamo kako se npr. spomen obilježje u Rosuljama godinama ne završava iako su prema zahtjevu Mjesne zajednice doznačena sredstva koliko su potraživali za završetak obilježja. Prisutni su zahtjevi i za izgradnju obilježja u drugim naseljima poput Malih Trnovaca, rekonstrukcije u B. Mahali i sl, ali se ne osjeti provokativan pristup Grada Visokog u ovom pravcu.

Iz dostupnog pregleda Ministarstva za boračka pitanja u 2019. godini do sada je izdvojeno 124.000 KM za Visoko dok je u periodu od 2012. do 2019. godine za ovu namjenu iz ZDK za Visoko uplaćeno 796.815,57 KM. U isto vrijeme nije nam poznato šta je urađeno sa nivoa Općine/Grada Visoko. Moramo napomenuti da to nije ni zakonska obaveza Grada jer to je prema zakonu djelokrug viših nivoa odnosno Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, postavlja se pitanje da to nije u nadležnosti ni Općina Centar, Novo Sarajevo, Ilidža, Kakanj i drugih općina i gradova pa su ipak rješavali stambena pitanja svojih boraca i članova njihovih porodica. Istina u proteklom periodu su zabilježene sporadične pojedinačne akcije u kojima su učestvovale društveno odgovorne firme sa područja općine/grada Visoko, ali i pojedinci.

Zato tražimo da se u budžetu Grada Visokog za 2020. godinu, koji je usvojen u formi nacrta na 4. sjednici Gradskog vijeća, povećaju izdvajanja za boračke organizacije, za njihove aktivnosti, za podršku izgradnje spomen obilježja u saradnji sa lokalnim zajednicama i višim nivoima, za podršku, a ne pomoć borcima i njihovim porodicama, da se realizuju sredstva za izradu monografije Visoko 92-95. kroz aktivnosti konačnog početka izrade, i na kraju poveća sveukupna podrška koordinaciji boračkih udruženja kako bi na dostojan način provodili svoje aktivnosti i bili servis i podrška svom članstvu.

Saradnja sa višim nivoima vlasti barem po ovom ali i drugim pitanjima nema alternativu. Ako možemo sarađivati sa općinama u entitetu Republika Srpska i sa gradovima u Republici Srbiji pa možemo valjda sarađivati i sa susjednim općinama i višim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jer, Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

Mr.sci. Nihad Dervišević – brigadir u penziji i potpredsjednik GO SDA Visoko