Nastavak kapitalnih ulaganja za 2021. – POČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA U NASELJU GRAČANICA

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji puta u naselju Gračanica.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je “ADO – TRANS” d.o.o. Visoko, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova obavljati  firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2021. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu.

U okviru ugovorenih radova izvršiti će se iskop postojeće kolovozne konstrukcije u dužini cca 130 m, valjanje podtla, izrada nosivog sloja od tamponskog materijala sa razastiranjem i valjanjem.

U sklopu odvodnje trupa puta će biti urađena izrada uličnih slivnika sa rešetkom, kao i linijska rešetka sa betoniranjem ab kanala za prihvat i odvodnju oborinske vode. Uraditi će se nivelisanje postojećih poklopaca šahtova, slivnika i vodovodnih kapa na nivo novoprojektovanog asfalta.

Uraditi će se pješačka staza oivičena betonskim ivičnjacima 18/24 cm i asfaltirana asfaltom BNHS 16, u sloju debljine 5 cm.

Na kraju će uslijediti asfaltiranje puta asfaltom BNHS 16 debljine 8 cm, a koji će imati dvije saobraćajne  trake širine 2,75 m.

Izvođenje svih radova  prema propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.