NAŠA STRANKA: BUDŽET ZA SVE, ALI NE ZA GRAĐANE VISOKOG

Saopštenje povodom Nacrta budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Na 4. sjednici Gradskog vijeće Visoko predložen je Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020. godinu. Uvidom u Nacrt budžeta, Gradski odbor Naša stranka Visoko je putem svoje zastupnice u Gradskom vijeću Visoko uputio 20 primjedbi na Nacrt koji apsolutno nije u korist građana i nije formiran na način da se novac poreznih obveznika, novac građana Visokog, troši kako bi zadovoljio potrebe svih, nego je formiran za potrebe pojedinaca.

Navodimo samo neke stavke Budžeta sa planiranim izdvajanjem i utroškom:

  1. Izdaci za odvoz i deponovanje otpada – 1.000.000,00 (jedan milion) KM;

Nisu dovoljna poskupljenja komunalnih usluga, pa se planira izdvojiti dodatni milion konvertibilnih maraka, a ne u privredu i poticaje.

  1. Sufinansiranje troškova azila za pse – 100.000,00 (stotinu hiljada) KM, a za ustanove za djecu sa posebnim potrebama 20.000,00 (dvadeset hiljada) KM;
  2. Transfer iz oblasti društvenih djelatnosti – 550.000,00 (petstotinapedeset hiljada) KM;
  3. Transferi za JU Centar za kulturu i informisanje- 410.000,00 (četiristotinedeset hiljada) KM;
  4. Izdaci za kamate po kreditu za infrastrukturu – 210.000,00 (dvijestotinedeset hiljada) KM;
  5. Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati- 250.000,00; (dvijestotinepedeset hiljada) KM, a Transferi za sufinansiranje rada hitne medicinske pomoći i higijensko-epidemiološke službe u JU Dom zdravlja – 10.000,00 (deset hiljada) KM;
  6. Izdaci za održavanje poslovnih i stambenih prostora – 100.000,00 (stotinu hiljada) KM;

Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020. godinu će biti upućen u javnu raspravu i Naša stranka Visoko će uputiti amandmane na isti, ali očekujemo podršku i drugih predstavnika opozicije i građana Visokog, jer usvajanjem ovakvog Budžeta, novac građana neće biti namijenjen njegovim vlasnicima – građanima Visokog.

NAŠA STRANKA
Gradski odbor Visoko