Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. oktobar

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, jačanju svijesti kod stanovništva o rizicima od katastrofa i očuvanju životne sredine

Jačanjem svijesti o uzrocima i posljedicama prirodnih i drugih nesreća, umanjuje se rizik od njihovog nastanka i pojave većih posljedica za ljude, materijalna dobra i važne prirodne resurse. Što je veća svijest o uzrocima i posljedicama nesreća, manji je i rizik njihovog nastanka i većih posljedica za ljude i materijalna dobra. Važno je preventivno djelovati i poduzeti neophodne korake kako bi se smanjio rizik od katastrofa i zajednice na svim nivoima, od lokalnog do državnog, učinile sigurnim.

Sendai Okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015–2030. usvojen je na Trećoj svjetskoj konferenciji UN-a koja je održana 18. marta 2015. godine u Sendaiju (Japan) i veliki naglasak stavlja na upravljanje rizikom od katastrofa s obzirom na postizanje znatnih smanjenja gubitaka u katastrofama u sljedećih petnaest godina.

Ovaj okvir ima četiri prioriteta za djelovanje a to su – razumjeti rizik od katastrofe, jačati upravljanjem rizika, investirati u smanjenje rizika i jačati pripravnost za što uspješnji odgovor na katastrofu ali i bolju reakciju nakon katastrofe tokom oporavka, sanacije i obnove.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama, sa velikim brojem ranjive populacije koja je izložena rizicima od katastrofa pa je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona.