Međunarodni dan kulturne baštine i Dan evropske baštine

Međunarodni dan kulturne baštine i Dan evropske baštine – 23. septembar

Kulturno-historijsko naslijeđe koji se nalazi na području grada Visokog svjedoči o kontinuitetu života na ovom području od najstarijih vremena do danas, i po svom značaju prevazilazi opštinske, kantonalne i federalne granice. Pored sedam nacionalnih spomenika na području Grada Visokog evidentirano je preko stotinu lokaliteta i objekata kulturno-historijskog naslijeđa iz različitih historijskih perioda koje treba zaštititi.

Ovi lokaliteti i objekti podliježu posebnim mjerama zaštite i svi radovi na obnovi i rekonstrukciji mogu se provoditi isključivo pod nadzorom registrovanih institucija za zaštitu kulturne baštine. Na nivou Grada Visoko registrovana institucija za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa je JU “Zavičajni muzej” Visoko koja po ovim pitanjima sarađuje sa Gradskom upravom Visoko. Bogatu kulturnu baštinu Grada Visokog ovaj put predstavljamo fotografijama 7 evidentiranih javnih objekata u urbanom području Visokog valoriziranih kroz I, II i III kategoriju zaštićenih kulturno-historijskih spomenika izgrađenih tokom perioda austrougarske vlasti (1878 – 1918) u Visokom.

Također, pored objekata javne namjene na listi se nalaze i evidentirani zaštićeni stambeni objekti u privatnom vlasništvu izgrađeni nakon 1912. godine sa orijentalnim elementima arhitekture u ulicama: Skopljaka br. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 41; u Ulici Braće Zečevića br. 12, 21, 25, 28 i 29; u Ulici Delahmetovića br. 1; Pinjagića br. 1; Hadžihasanovoj br. 5, 7, 8, 24, 27, 44; Kralja Tvrtka br. 49, 56; Oruča br. 7, 15, 31; Donja Mahala br. 8; Hazima Dedića br. 20; Čabaravdića br. 7 i 29; Sinanagića br. 2; Mule Hodžića br. 3, 32 i 37.

Zaštićeni objekti stambene arhitekture sa zapadnoevropskim elementima nalaze se u ulicama: Dr Džananovića br. 1, 2 i 3; Mule Hodžića br. 2, 4, 19, 33 i 41 te u Ulici kralja Tvrtka br. 9.

(Lista lokaliteta i objekata kulturno-historijskog naslijeđa Visokog nalazi se u Odluci o provođenju prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine, Sl. glasnik općine Visoko, 5/2015)

Zavičajni muzej Visoko