Lista uspješnih kandidata za samozapošljavanje branilačke populacije Grada Visoko za 2019. godinu

Napomena: Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja zahtjeva za preispitivanje liste uspješnih kandidata u roku od 8 dana od dana isticanja liste na oglasnoj tabli Grada Visoko.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu
Grad Visoko