Konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev gradonačelnice Grada Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko

Radna mjesta:

 1. Stručni savjetnik – INTERNI REVIZOR – 1 (jedan) izvršilac
 2. Stručni saradnik za računovodstvo u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjeku za finansije – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti finansijskih transakcija, reviziju izvršenja i finansijske revizije koje su u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju, testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja internih kontrola, izvještavanje o rezultatima, davanje i praćenje preporuka kojima se obezbjeđuje da su interne i upravljačke kontrole u funkciji. Poslove interne revizije revizor obavlja polazeći od strateškog plana interne revizije za tri godine na osnovu kojeg izrađuje godišnje planove, kao i planove pojedinačnih revizija koje odobrava Općinska načelnica najkasnije do kraja tekuće godine za slijedeću godinu. Na osnovu utvrđenih nalaza interni revizor sastavlja izvještaj za svaku organizacionu jedinicu u kojoj je vršena revizija i prati realizaciju datih preporuka u skladu sa usaglašenim planom djelovanja. Interni revizor obavezan je sarađivati sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i davati im potrebne informacije i podatke. Stručni savjetnik – Interni revizor je neovisan u svom radu i neposredno je odgovoran Općinskoj načelnici, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Visoko. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

02. Opis poslova: Prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, daje uputstva za konkretnu primjenu propisa koji regulišu oblast računovodstva i vođenje knjigovodstva, izrađuje i kontroliše naloge za plaćanje, vrši kontrolu i kontiranje finansijske dokumentacije o prihodima, rashodima, imovini i izvorima sredstava, neposredno i svakodnevno prati realizaciju budžetskih sredstava i izvršenja budžeta i o tome daje stručne i pravovremene sugestije i prijedloge, sačinjava godišnji obračun, odgovara za sva knjiženja i prati knjiženja u skladu sa zakonom i standardima, vodi i odgovara za evidencije KIF-a, ustrojava pomoćne evidencije, organizira i učestvuje u izradi opomena za nenaplaćena potraživanja, te u saradnji sa stručnim licima učestvuje u pripremi dokumentacije za utuživanje, sarađuje sa odgovornim licima u pogledu blagovremene dostave dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja, prati naplatu komunalnih naknada za uređenje građevinskog zemljišta, te drugih prihoda, sačinjava izvještaje o naplaćenim potraživanjima, ispostavlja naloge za plaćanje obaveza, prati rokove nastanka dužničko-povjerilačkih odnosa, prati i analizira bilansne pozicije, učestvuje u usaglašavanju obaveza i potraživanja sa partnerima, snosi odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno obavljanje povjerenih mu poslova, obavlja poslove u sistemu trezora, uz ovlaštenja korišćenja softverskih aplikacija vezanih za sistem jedinstvenog računa trezora, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01:

 • VSS/VII ili I (240 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, visoko obrazovanje ekonomske struke,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • položen ispit za internog revizora (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum certifikata),
 • poznavanje rada na računaru,

Poziciju 02:

 • VSS/VII ili I (najmanje 180 ECTS), II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja ekonomske struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • posjedovanje certifikata za certificiranog računovođu (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum certifikata),
 • poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
 • a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 • b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
 • c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Visoko sa pozivom na broj: 5/802“

Agencija za državnu službu Federacije BiH