Konkurs za dodjelu stipendija studentima – članovima branilačke populacije 2019/2020.

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica ( broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  raspisuje:

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019/2020. godinu

I Sredstva namijenjena stipendiranju

Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2019/2020.godini osiguravaju se iz sredstava u Budžetu kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.

– Visina stipendije određuje se u slijedećim iznosima:

1) za prvu godinu studija 800 KM

2) za drugu i ostale godine studija 1.200 KM

– Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :

1) za prvu godinu studija 100 KM

2) za drugu i ostale godine studija 150 KM

II Pravo učešća na konkursu imaju:

a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;

b) ratni vojni invalidi;

c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;

d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;

e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30. godine života;

g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života

h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30. godine života.

III Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju:

a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu * do navršene 35. godine života;

b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30. godine života;

c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30. godine života.

IV Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:

a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;

c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama kantona;

d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost” registriranog kao privredno društvo;

e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM (80% prosječne neto plaće isplaćene u kantonu u prethodnoj godini);

f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25. godine života.

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članova uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04. 1992. do 23.12.1995. godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.

V Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

a) koji su studenti – apsolventi;

b) koji u tekućoj i studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;

c) koji su na vanrednom studiju;

d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.

VI Kriteriji za izbor kandidata

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:

a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj / studijskoj godini;

b) socijalno-ekonomska situacija;

c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba

VII Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže slijedeće dokaze:

a) ovjerenu fotokopiju lične karte;

b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice; c) uvjerenje o prebivalištu;

c) potvrdu o redovnom studiju;

d) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini – (ovjerena kopija svjedočanstva / uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj studijskoj godini);

e) ovjerenu kućnu listu;

f) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);

g) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz godišnju poreznu prijavu/ godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;

h) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

i) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.

VIII Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu / općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu
Grad Visoko