Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima – 2019/2020.

Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisala je Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim studentima sa područja grada Visoko za akademsku 2019/2020. godinu.

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja grada Visokog u akademskoj 2019/ 2020. godini, broj 01/2-02- 1262/19 od 06.11.2019. godine Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

 K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima sa područja grada Visoko u akademskoj 2019/2020. godini

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području Grada Visoko;

c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na način finansiranja (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d) studenti I godine studija koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim i takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocjena 5 od I – IV razreda srednje škole);

e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom ocjene od 9,00 tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom.

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

– studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih godina;

– studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;

– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

– Prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci)

– Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;

– Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)

– Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– Ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Konkurs je otvoren do 21.11.2019.godine, do 16 sati.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja grada Visoko“, najkasnije do 21.11.2019.godine do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti