Konačna preliminarna lista redovnih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2018/2019.godinu, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Kandidati na Konačnu preliminarnu lista mogu uložiti žalbu putem nadležne službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Grada Visoko Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko.

LISTU MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK