JP “VISOKO EKOENERGIJA”: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas za popunu upražnjenog mjesta – Saradnik za knjigovodstvo
JP “VISOKO EKOENERGIJA” d.o.o VISOKO

I

Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, Kakanjska br.4., 71300 Visoko, raspisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – saradnik za knjigovodstvo na neodređeno vrijeme – 1 izvršilac.

II

RADNO MJESTO – Saradnik za knjigovodstvo

Opis poslova:

U skladu sa djelatnostima za koje je preduzeće registrirano, opis navedenog zanimanja osim opisa po Standardnoj klasifikaciji zanimanja, obuhvata i sljedeće poslove:

vrši plaćanja po nalogu neposrednog rukovodioca, knjiži bankovne izvode, vrši kontrolu ulaznih računa i prati plaćanje po istim, likvidira putne naloge, prikuplja podatke za izradu statističkih izvještaja, popunjava i vrši kontrolu navedenih izvještaja, dostavlja popunjene izvještaje nadležnoj statističkoj službi, prima skladišne izlaze, knjiži dokumentaciju vezanu za promet u skladištu, usaglašava sa robnim knjigovodstvom, knjiži ulazne i izlazne fakture, izvode, kompenzacije, cesije, obračun plata, blagajne.

Literatura koja će se koristiti za pismeni i usmeni stručni ispit je:

Zakon o računovodstvu u F BiH, Zakon u unutrašnjem platnom prometu F BiH, Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

III

Kandidat za poziciju „saradnika za knjigovodstvo“ u JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. mora ispunjavati slijedeće uslove:

A / OPĆI USLOVI

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je  stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da kandidat nije kažnjavan.

B / POSEBNI USLOVI

 • da ima završen ekonomski fakultet VII stepen stručne spreme ili najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, ekonomskog smjera,
 • da ima najmanje 1  (jednu)  godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja zvanja VSS/najmanje 180 ECTS bodova,
 • posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru ( MS Office i Windows)

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija napraviti ispitna pitanja i po kojima će vršiti bodovanje kandidata:

– sposobnost rada u timu, organizovanost u poslu, motivisanost, vještina komunikacije.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.064,00 KM.

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

Prijava kandidata treba da sadrži CV odnosno biografiju, kontakt telefon ili e-mail.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Diplomu o stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu u struci nakon sticanja zvanja sa VSS/180 ECTS,
 • Ovjerena kopija vozačke dozvole,
 • Dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, kandidat koji bude izabran, obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost,
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost.

V

NAPOMENE:

Za radno mjesto nije predviđen probni rad.

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog ispita, će biti  blagovremeno obavješteni.

O rezultatima javnog oglasa kandidati koji ne budu izabrani će biti blagovremeno obavješteni.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Preduzeća i web stranici Osnivača.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neče se uzimati u razmatranje.

Sva dodatna objašnjenja možete tražiti na broj telefona 032/735-299.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja ovog javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,
Ulica Kakanjska br.4,
71300 Visoko

sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“