„JP BH POŠTA“: Javni oglas za prijem u radni odnos / Pošta Donje Moštre

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na radnom mjestu

Radno mjesto: Dostavljač – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme / Pošta IV reda 71305 Donje Moštre

Kratak opis poslova:

 • Vrši preuzimanje i upis preporučenih pošiljaka u dostavne knjižice
 • Vrši pripremu svih pošiljaka za dostavu
 • Vrši dostavu svih poštanskih pošiljaka na domu prema propisima i uputstvima koja reguliraju dostavu poštanskih pošiljki
 • Vrši isplatu svih novčanih doznaka na domu
 • Vrši prijem uplata na domu
 • Vrši pražnjenje poštanskih kovčežića
 • Vrši dostavu pošiljaka Brze pošte na domu
 • Vodi ličnu evidenciju za svaki mjesec a po potrebi i druge evidencije po nalogu nadređenih
 • Prati evidenciju zaprimljenih „raspoložbi“ i otvorenih poštanskih pretinaca i postupa po istim
 • Vodi i ažurira evidenciju o dostavnom reonu a koja se tiče nove/stare numeracije, adrese „bb“, adrese „do broja ??“ i dr.
 • Po povratku s terena vrši obračun i razduženje novčanih zaduženja kod obračunskih radnika u blagajni kao i razduženje ostalih poštanskih pošiljaka kod kartista.
 • Po nalogu neposrednog rukovodioca obavlja i druge poslove koji su u skladu sa prirodom i vrstom poslova koje obavlja

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Prijavu mjesta prebivališta (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Svjedočanstvo o završenoj Srednjoj škola – IV ili III stepen
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima sa SSS

NAPOMENA:

Demobilizirani branioci i članovi porodice demobiliziranog branioca da bi mogli ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim u uslovima u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine F BiH„ br.54/19) dužni su uz prijavu na radno mjesto za koje su se prijavili, pored ostalih dokaza dostaviti i sljedeće dokaze:

 • Dokaz o statusu demobiliziranog branioca ili člana porodice demobiliziranog branioca (potvrda, uvjerenje i sl.)
 • Dokaz da se demobilizirani branioc ili član porodice demobiliziranog branioca vodi na evidenciji nezaposlenih lica, ne stariji od 30 dana.

Probni rad nije predviđen.

Radno iskustvo na poslovima sa stručnom spremom, koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava, dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca ili Uvjerenjem porezne uprave (period angažiranja i stručna sprema radnog mjesta) ili Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (period angažiranja i stručna sprema radnog mjesta). Uvjerenja o uplaćenim doprinosima se neće priznavati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

Polaganju ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

NAPOMENA:

Pored pitanja iz općeg znanja, ostali dio pitanja na pismenom dijelu ispita odnosi se na oblast poslova kojom se bavi Društvo – Zakona o poštama BiH, Zakon o poštama Federacije BiH, Opći uvjeti za obavljanje poštanskih usluga BiH i drugi zakonski odnosno podzakonski akti koji regulišu oblast poslova kojim se bavi Društvo.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja pismenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena kandidatu na kućnu adresu koja je navedena u prijavi na oglas, kao i na e-mail adresu, ukoliko je ista navedena na prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita.

Ako uredno obaviješten kandidat ne pristupi polaganju pismenog ili usmenog dijela ispita, smatra se da je odustao od učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obaviješten o ishodu javnog oglasa.

Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa.

Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita.

Nakon održanog pismenog dijela ispita, o datumu i vremenu polaganju usmenog dijela ispita kandidati će biti obaviješteni pismenim putem ili usmeno, odmah nakon polaganja pismenog dijela ispita, ukoliko se prijavi manji broj kandidata.

Prijavljivanje na oglas:

Uz obavezno potpisanu prijavu, sa kraćom biografijom i jasnom naznakom na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koji su nabrojani za radno mjesto na koje se prijavljuje. Svjedočanstvo / diploma o završenoj školi dostavlja se u ovjerenoj kopiji.

Samo izabrani kandidat će imati obavezu da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu potpisanu prijavu i navesti na koje se radno mjesto prijavio, uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova, uz napomenu da u prijavi navede na koje radno mjesto je dostavio ovjerene kopije dokaza.

Potpisane prijave na oglas sa tačnom adresom, e-mailom, biografijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova, dostaviti najkasnije do 31. januara 2020. godine na adresu:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica
Bulevar kralja Tvrtka I br. 2
72000 Zenica

sa naznakom na koverti:

Prijava na javni oglas – 8. / Dostavljač / Pošta IV reda 71305 Donje Moštre.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.