Javni poziv za završnu javnu raspravu

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko, javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA VISOKO ZA PERIOD OD 2014. DO 2034. GODINE I NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA GRADA VISOKO ZA PERIOD OD 2014. DO 2034. GODINE PO SKRAĆENOM POSTUPKU

Gradsko vijeće Visoko je na 9. sjednici održanoj 26.06.2020. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine i Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine po skraćenom postupku, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Nosilac pripreme Izmjena i dopuna Prostornog plana je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona.

U četvrtak, 09.07.2020. godine sa početkom u 1200 h u velikoj sali Gradske uprave Grada Visoko održaće se Završna javna rasprava o Nacrtu odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine i Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana grada Visoko za period od 2014. do 2034. godine po skraćenom postupku. Završnoj javnoj raspravi prisustvovat će predstavnici nosioca izrade Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona koji će izvršiti prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Press Grada Visoko

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina