JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini

JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje za registrovane poljoprivredne proizvođače (poljoprivredne obrte)

Pozivaju se registrovani poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za certifikaciju organske proizvodnje i to za :

– Certifikacija plasteničke proizvodnje (minimalno 500 m2 u proizvodnji)
– Certifikacija intenzivnih zasada voćnjaka (jabuka, šljiva, kruška, minimalno 3 dunuma zasada)

Iznos podrške je:
do 800 KM po dunumu za intenzivne zasade voća (jabuka, šljiva, kruška)
do 5 KM po m2 za plasteničku proizvodnju

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

1. Zahtjev;
2. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2020. godinu
4. Predračun od ovlaštene cerifikacijske kuće za organsku proizvodnju
5. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima jabuke, šljive ili kruške i površinu pod plasteničkim zasadima. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba Prijave se dostavljaju isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za certifikaciju organske proizvodnje – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.