JAVNI POZIV: Poticaj za vlasnike pčelinjih društava sa područja grada Visokog

Pozivaju se vlasnici pčelinjih društava sa područja grada Visokog, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje pčelinjih zajednica.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju fizička lica i lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost (registrovan obrt).

Poticaj mogu ostvariti vlasnici pčelinjih zajednica koji imaju minimalno 10 aktivnih pčelinjih zajednica, a maksimalno 30 i koji su članovi nekog od aktivnih udruženja pčelara sa područja ZE-DO kantona, te koji su izmirili obaveze prema udruženju u zadnje tri (3) godine. To dokazuju potvrdom udruženja pčelara čiji su član.

Iznos premije je do 7KM / pčelinja zajednica.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev
  2. Ažurirana lista stoke za 2020. godinu, sa upisanim brojem pčelinjih zajednica
  3. Potvrda udruženja pčelara o članstvu i broju košnica
  4. Ovjerena izjava o posjedovanju broja pčelinjih zajednica
  5. Potvrda banke o otvorenom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnica Grada Visokog. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi brojno stanje košnica, te sačiniti zapisnik prema kojem će se obračunati visina poticaja.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili KLIKOM NA LINK:  PRIJAVA   IZJAVA

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za držanje pčelinjih zajednica – ne otvaraj,

na adresu:

Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko,

a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

Grad Visoko