Javni oglas za prijem u radni odnos više uposlenika u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 08/19), odredbi člana 4., 4.g. i 4.j. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU “Dom zdravlja” Visoko broj 01-205/18. od 18.01.2018.godine i Odluka Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (broj 01-918/18. od 07.03.2018.godine, broj 01-1752/18. od 31.05.2018.godine, broj 01-2785/18. od 14.11.2018.godine, broj 01-1890/19 od 08.08.2019.godine i broj 01-2467/19. od 28.10.2019.godine) te Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko broj 01-2815/19 od 05.12.2019.godine, vršioc dužnosti direktora raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

OPŠTI USLOVI:

 • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

POSEBNI USLOVI:

 1. DOKTOR MEDICINE
 • Završen medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada ili da je u postupku izdavanja iste

Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Mjesto rada: JU “Dom zdravlja” Visoko na adresi Branilaca BiH, broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.681,43 KM.

Broj izvršilaca: 4 (četiri).

 1. PSIHOLOG
 • Završen filozofski fakultet (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen)
 • Položen stručni ispit
 • Minimalno 12 mjeseci radnog staža na ovim poslovima

Opis poslova i radnih zadataka: ciljani pregled djeteta od 0-6 godina radi utvrđivanja odstupanja u rastu i razvoju, obavlja intervju sa procjenom (analizom), vrši psihološka mjerenja (testove) različitih mentalnih funkcija, individualna ili grupna poduka roditelja/staratelja, kontrolni pregled dojenčadi, kontrolni pregled djeteta kod upisa u predškolsko obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta kod upisa u osnovno obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta u dobi 1-6 godine, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled dojenčeta u dobi 0-11 mjeseci, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, analiza i izrada izvještaja o izvršenim kontrolnim pregledima, komunikacija sa socijalnim, obrazovnim i drugim sektorima, vođenje i sačinjavanje statističkih izvještaja, učestvuje u timskom pregledu u svrhu procjene intelektualnih i psihičkih sposobnosti, obavlja sa pacijentima relaksaciju ili autogeni trening, sprovodi psihološko savjetovanje, učestvuje u edukaciji pacijenata, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto rada: JU “Dom zdravlja” Visoko na adresi Branilaca BiH, broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.357,12 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 1. LOGOPED
 • Završen defektološki fakultet smjer logopedija (drugi ciklus VSS po Bolonjskom sistemu ili VSS VII stepen)
 • Položen stručni ispit
 • Minimalno 12 mjeseci radnog staža na ovim poslovima

Opis poslova i radnih zadataka: ciljani pregled djeteta od 0-6 godina radi utvrđivanja odstupanja u rastu i razvoju, individualna ili grupna poduka roditelja/staratelja, kontrolni pregled dojenčadi, kontrolni pregled djeteta kod upisa u predškolsko obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta kod upisa u osnovno obrazovanje, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled djeteta u dobi 1-6 godine, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, kontrolni pregled dojenčeta u dobi 0-11 mjeseci, nakon postavljanja sumnje na odstupanja u rastu i razvoju, zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, analiza i izrada izvještaja o izvršenim kontrolnim pregledima, komunikacija sa socijalnim, obrazovnim i drugim sektorima, vođenje i sačinjavanje statističkih izvještaja, ispitivanje sposobnosti čitanja i pisanja, logopedska obrada – jednostavna, logopedska obrada – složena, logopedska obrada dojenčeta i malog djeteta, logopedska terapija jezika, govora, logopedska terapija u funkciji rane intervencije, složena kombinirana logopedska terapija, polisenzorička stimulacija u logopedskoj terapiji, logopedska terapija izgovora i glasa, logopedska terapija – manja ili veća grupa, djeca, primjena posebnih postupaka u logopedskoj terapiji, primjena multiparametrijskog akustičkog protokola u logopedskoj dijagnostici glasa i govora, primjena aerodinamičkih testova u logopedskoj dijagnostici, ispitivanje slušnog procesiranja, obuka roditelja za produženi rad sa djetetom u porodičnoj sredini, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto rada: JU “Dom zdravlja” Visoko na adresi Branilaca BiH, broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.357,12 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR, opšti smjer
 • Završena srednja medicinska škola opšteg smjera
 • Položen stručni ispit
 • Važeća licenca sa obavljanje samostalnog rada ili da je u postupku izdavanja iste
 • Minimalno 6 mjeseci radnog staža na ovim poslovima

Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove.

Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

Mjesto rada: JU “Dom zdravlja” Visoko na adresi Branilaca BiH, broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 891,82 KM.

Broj izvršilaca: 4 (četiri).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:

 • Za VSS, određena znanstvena zvanja: uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu
 • Za SSS, uspjeh na intervjuu

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačenu e-mail adresu kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • Diplomu / svjedočanstvo / uvjerenje o završenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Licencu ili dokaz da su u postupku izdavanja iste za radna mjesta pod rednim brojem 1, i 4.
 • Potvrdu o radnom stažu izdatu od pravnog lica gdje je ista stečena ili ovjeren izvod iz matične evidencije nadležnog Zavoda za PIO/MIO za radna mjesta pod rednim brojem 2, 3, i 4.
 • Potvrdu o prebivalištu (CIPS) ne stariju od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJU

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stručnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su:

Pozicije pod rednim brojem 1., 2. i 3. :

 • Literatura korištena tokom studija
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH

Pozicije pod rednim brojem 4:

 • Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka
 • Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH

OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervju odnosno polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita zavisno od stručne spreme kandidata, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU “Dom zdravlja” Visoko (www.dzvisoko.ba) i putem e-mail adrese kandidata.

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog / usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 460 257.

O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja” Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja” Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja” Visoko
Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko

u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja” Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja” Visoko.