Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, raspisuje:

J A V N I   O G L A S
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko i to:

Viši samostalni referent za upravno-pravne poslove u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke – 1 izvršilac

Opis poslova: Prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, obavlja administrativno-tehničke poslove za pripremu i vođenje upravnog postupka iz lokalnog ekonomskog razvoja i komunalne oblasti, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka, učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja o radu, prati realizaciju Strategije razvoja, rješava u jednostavnim upravnim stvarima, vodi internu evidenciju upravnih predmeta, izrađuje akte iz nadležnosti Odsjeka, obavlja unos podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova, učestvuje u izradi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata, prima i obrađuje zahtjeve za Službu, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je Šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

▪ VŠS/VI stepen – više obrazovanje pravne struke

▪ Najmanje 3 (tri) godine radnog staža

▪ Položen stručni ispit

▪ Poznavanje rada na računaru

Uz prijavu sa kratkom biografijom i naznakom kontakta i adrese, u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starijoj od 3 mjeseca) prilažu se slijedeći dokumenti:

▪ Uvjerenje o državljanstvu BiH

▪ Rodni list

▪ Diploma o vrsti i stepenu školske spreme

▪ Potvrda o radnom stažu

▪ Dokaz o položenom stručnom ispitu

▪ Potvrda o osposobljenosti za rad na računaru

▪ Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

▪ Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa (oglas objavljen 27.01.2020. godine) u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

GRAD VISOKO
Ul. Alije Izetbegovića 12A
71300 VISOKO

Sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.