Javni oglas za popunu radnih mjesta u Gradskoj upravi Visoko / Služba CZ

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, raspisuje

J A V N I   O G L A S
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko

Vrši se popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko i to:

Referent  – vatrogasac u Službi civilne zaštite / 1 izvršilac    

Opis poslova: Vrši zadatke prema načelima vatrogasne taktike, kako bi za najkraće vrijeme, sa najmanjim mogućim oštećenjem objekata i imovine, postigao uspjeh uz bezbjedan rad, u izvršavanju zadataka koristi lična i zajednička sredstva, provodi naredbe i zapovijedi koje se odnose na izvršavanje radnih zadataka u vatrogasnoj jedinici pri vatrogasnoj intervenciji i spašavanju, stručno i psihološki se osposobljava, prema utvrđenom planu i programu kako bi zadovoljio na provjerama znanja i sposobnosti, odgovoran je za sredstva, sprave i opremu, sredstva veze koristi prema uputstvima za njihovo korištenje, na poziv za intervenciju dužan je javiti se odmah u vatrogasnu jedinicu, ne smije napustiti mjesto intervencije bez odobrenja rukovodioca akcije gašenja požara i spašavanja, za vrijeme dežurstva treba da bude psihički i fizički sposoban za izvršenje vatrogasne intervencije i spašavanja i drugih radnih zadataka, upravlja motornim vozilom za gašenje požara, vrši poslove održavanja čistoće zgrade i prostora ispred zgrade, vrši poslove održavanja javnih površina i parkova, javnih objekata, objekata javne rasvjete, postavljanje banera i slično, vrši poslove dostavljanja službene pošte za Jedinstveni općinski organ uprave, vrši poslove nadzora nad sistemom zaštite i obezbjeđenja na području općine Visoko, obavlja i druge poslove po nalogu starješine, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je starješini.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

– SSS/IV ili III stepen – tehničke struke,

– najmanje jedna (1) godina radnog staža,

– položen stručni ispit za vatrogasca,

– položen vozački ispit „C“ kategorije

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

– uvjerenje o državljanstvu BiH,

– rodni list,

– diploma o vrsti i stepenu školske spreme,

– potvrda o radnom stažu,

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije,

– ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugih propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od jedne godine od dana prijema u radni odnos.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

GRAD VISOKO
Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 VISOKO

sa naznakom: „Za javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Gradska uprava Visoko