Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Centar za socijalni rad Visoko

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01/1-53/3-11 od 29.03.2018. godine,  raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko prima u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine:

STRUČNI SARADNIK ZA SOCIJALNU, PORODIČNU I DJEČIJU ZAŠTITU……………………. 1 izvršilac

I) Opis poslova stručnog saradnika za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu:

OPIS POSLOVA

Radno mjesto: Stručni saradnik za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu

Zadaci i odgovornosti:

Opšti i administrativni poslovi:

 • Učešće u izradi planova rada Poslodavca i Izvještaja o radu
 • Unošenje i praćenje podataka kroz odgovarajuće programe, te vođenje evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra,
 • Izdavanje uvjerenja i ostalih akata iz svoje nadležnosti
 • Korespondencija sa trećim licima
 • Ostali poslovi po nalogu direktora

Specifični (stručni) poslovi:

 • Izrada socijalne anamneze
 • Provođenje postupka usvojenja u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Vršenje starateljstva u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi iz domena porodično – pravne zaštite u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi vezani za zaštitu prava maloljetnika u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Poslovi vezani za zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Smještaj u druge porodice i hraniteljski smještaj u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Smještaj u ustanove djece i odraslih u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Sudjelovanje u poslovima kategorizacije djece ometene u psiho – fizičkom razvoju u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Uvođenje korisnika u pravo na stalne i jednokratne pomoći u skladu sa pozitivno – pravnim propisima
 • Saradnja sa nadležnim ustanovama i organima uključenim u realizaciju naprijed pobrojanih poslova
 • Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.

II) Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

B) Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje tri studijske godine (najmanje 180 ETC) fakulteta Političkih nauka-odsjek Socijalni rad,
 • 1 godina radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,
 • poznavanje rada na računaru.

III) Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje da je državljanin BiH (ne starije od 3 mjeseca),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),
 • dokaz da kandidat ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u oblasti iz djelatnosti centra za socijalni rad,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

IV) Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (slovima: osam) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

V) Selekcijski proces

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni test poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta, te intervju pred konkursnom Komisijom koja će biti imenovana od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Visoko.

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila konkursna Komisija na osnovu rezultata testiranja i obavljenog intervjua sa kandidatima Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, nakon čijeg stupanja na snagu će direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO, 
ul. Islamovića 10,
71300 Visoko
n/r: Konkursna komisija

Sa naznakom:

– NE OTVARATI –