JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI VISOKO

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, o b j a v lj u j e:

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Visoko

– Stručni saradnik za pripremu projekata i izradu aplikacija u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: priprema projekte i izrađuje aplikacije za više nivoe vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, prati i istražuje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte, daje podršku mjesnim zajednicama u pripremi aplikacija za veće nivoe, priprema izvještaje o realizovanim projektima i pravda odobrena sredstva po osnovu aplikacija, priprema naloge za plaćanje nadležnom Odsjeku za finansije, prati Strategiju razvoja Općine Visoko, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, učestvuje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata, izrađuje tehničku specifikaciju sa predmjerom radova koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uvjeti:

– VSS / VII stepen stručne spreme, ili prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske, pravne ili tehničke struke,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,

– poznavanje rada na računaru,

– aktivno znanje engleskog jezika.

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u FBiH:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa ( original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
 4. a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
 5. b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
 6. c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa, biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Visoko“,
sa pozivom na broj: 04-34-8-59/19

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave