Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o

uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Sl.Novine ZDK”broj 08/19, 06/20 i 19/20), Saglasnosti Gradonačelnika Visokog broj 01/2-02-691/21. od

01.07.2021.godine, člana 16. i 22. Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko i Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko: 01-1917/1/21. od 30.06.2021.godine, Upravni odbor JU “Dom

zdravlja” Visoko raspisuje :

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

 

a.) NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Visoko, adresa Branilaca RBiH 22 Visoko.

b.) NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

 

Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko.

Osnovnu plaću direktora Doma zdravlja utvrđuje Upravni odbor Doma zdravlja i ona

iznosi od 2,5 do 3 prosjećne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko – dobojskog kantona

prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

c.) OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

(1) OPŠTI USLOVI:

a) Da je državljanin BiH;

b) Da je stariji od 18 godina;

c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i

u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;

d) Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;

e) Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični

postupak;

f) Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o

sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

(2) POSEBNI USLOVI :

Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira

djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja

se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne

medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;

Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj

edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o

kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj

specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz

zdravstvenog menadžmenta;

Da sačini i dostavi Program rada i razvoja JU “Dom zdravlja” Visoko za mandatni period.

d.) KRATAK OPIS POSLOVA I NAZNAKE OBLASTI I LITERATURE ZA PISMENI I USMENI

ISPIT

organizuje i rukovodi radom ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, odgovoran je

za zakonitost rada, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje

djelatnosti, predlaže Upravnom odboru unutarnju organizaciju i sistematizaciju poslova,

izvršava odluke Upravnog odbora, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom

poslovanju, učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa ustanove i daje mišljenje i

prijedloge iz njihove nadležnosti, predlaže osnove plana rada i razvoja, odlučuje o pravima,

obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, provodi proceduru vezanu za

dodjelu specijalizacije i stručnog usavršavanja radnika, po okončanju procedure donošenja

Odluke o kandidatima dužan je o istom obavijestiti Upravni odbor, organizira rad Stručnog

vijeća Doma zdravlja, odgovoran je za organizovanje i provođenje mjera sigurnosti, zaštite,

samozaštite i spašavanja u ustanovi, stara se za provođenje mjera zaštite na radu i

protupožarne zaštite, zadužen je za saradnju sa humanitarnim organizacijama radi nabavke

neophodne opreme, sanitetskog materijala i lijekova za normalno funkcionisanje ustanove,

donosi plan organizovanja i djelovanja ustanove u ratu i odgovoran je za funkcionisanje

ustanove u ratu u skladu sa planom donosi akt o ratnoj sistematizaciji i organizaciji radnih

mjesta, obavlja poslove u okviru svog stručnog zvanja i svoje stručne spreme, odgovoran je za

izvršavanje zadataka dobivenih od nadležnih organa na osnovu odgovarajućih rješenja Vlade,

Ministarstva, kantona i općine, vrši raspored vremena izvršavanja radne obaveze shodno

odluci nadležnog organa općine, a prema potrebama i borbenoj situaciji, vrši i druge poslove

u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općima aktima ustanove.

LITERATURA ZA ISPIT I INTERVJUU

Pravni izvori za polaganje ispita po javnom oglasu su:

Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94),

Zakon o radu FBiH (“Sl.Novine FBiH”, broj 26/16 i 89/18),

Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13) i

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i

75/13).

e.) DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

f.) POTREBNA DOKUMENTACIJA :

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu prebivališta i kontakt telefon, te

je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerena

kopija (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja originala), i to :

I. Uvjerenje o državljanstvu,

II. Izvod iz matične knjige rođenih,

III. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske

mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave konkursa,

IV. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

V. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

VI. Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili

savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,

VII. Diploma o završenom fakultetu,

VIII. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

IX. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,

X. Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri

nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje

o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,

XI. Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

g.) ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRIJAVE :

JU “Dom zdravlja” Visoko Branilaca RBiH br.22 , 71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor

i imenovanje direktora – ne otvarati“.

h.) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS :

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 8

/osam/ dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa. Javni konkurs će biti

objavljen u „Službenim Novinama FBiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU

„Dom zdravlja“ Visoko, web stranici osnivača Grad Visoko i web stranici Zavod za

zapošljavanje Ze-do kantona-BIRO Visoko.

i.) KONTAKT TELEFON :

032 460 257 Duraković Mahir.

j.) NAPOMENA :

Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja

o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje za posao.

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne

uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor

JU “Dom zdravlja”Visoko