JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP “VISOKO EKOENERGIJA” d.o.o. VISOKO

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), Zakona o ministraskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl.novine FBiH,broj:12/03,34/03 i 65/13),Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine ZDK”, broj: 08/19),Statuta JP „Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko (broj: 165-IV/17 i 654-IV/18), te Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora (broj: NO-047-IV/20 od 03.07.2020.godine), Nadzorni odbor raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JP “VISOKO EKOENERGIJA”d.o.o. VISOKO

a) NAZIV I SJEDIŠTE POSLODAVCA

Javno Preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, adresa Kakanjska broj 4. Visoko.

b)  NAZIV RADNOG MJESTA I IZNOS OSNOVNE PLATE

 • Direktor JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.
 • Osnovna plaća direktora iznosi 3 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće Zeničko – dobojskog kantona prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

A / OPĆI USLOVI

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
 2. da je  stariji od 18, a mlađi od 65 godina života, (dokaz: Izvod iz MKR)
 3. da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH, (dokaz: izjava ovjerena kod nadležne institucije)
 4. da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 (pet) godina ili novčana kazna kao glavna kazna. (dokaz: uvjerenje nadležnog suda). obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o konačnom imenovanju.
 5. da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti. (dokaz: uvjerenje nadležnog suda). obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o konačnom imenovanju.
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju ( nadležni MUP) obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o konačnom imenovanju.
 7. da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH, (dokaz – izjava ovjerena kod nadležne institucije),
 8. da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik  u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH,(dokaz – izjava ovjerena kod nadležne institucije)
 9. da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra  povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,( dokaz . izjava ovjerena kod nadležne institucije),
 10. da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili  institucije sa većinskim državnim kapitalom (dokaz- izjava ovjerena kod nadležne institucije),
 11. da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom odgovornošću sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije ( dokaz . izjava ovjerenja kod nadležne institucije),
 12. da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva ( dokaz – izjava ovjerena kod nadležne institucije) i
 13. Uvjerenje o radnoj sposobnosti ( dokaz – ljekarsko uvjerenje) obavezan je isto dostaviti prije stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od donošenja Odluke o konačnom imenovanju.

B / POSEBNI USLOVI

 1. visoka stručna sprema tehničkog, pravnog ili  ekonomskog smjera( VII stepen stručne spreme odnosno I ciklus Bolonjskog sistema: 180 ECTS ili 240 ECTS bodova).
 2. tri godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (VII stepen stručne spreme odnosno I ciklus Bolonjskog sistema: 180 ECTS bodova ili 240 ECTS bodova),
 3. da dostavi Program rada za mandatni period na koji se imenuje.

KRATAK OPIS POSLOVA

OPIS POSLOVA

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

 • organizacija i vođenje  poslova  preduzeća,
 • izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora,
 • izvještava Nadzorni odbor o svim informacijama koje uprava pribavi o neuobičajenom, nedjelotvornom ili nezakonitom ponašanju koje direktno ili indirektno utiče na poslovanje preduzeća,
 • provedba Statuta i Etičkog kodeksa,
 • izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
 • izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki,
 • priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,
 • zapošljavanje i otpuštanje radnika u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilniku ili pravilnicima te važećim zakonima,
 • zastupanje preduzeća prema trećim licima,
 • staranje i odgovornost za zakonitost rada javnog preduzeća,
 • obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,
 • drugi poslovi neophodni za nesmetano obavljanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća.

LITERATURA KOJA ĆE SE KORISTITI ZA PISMENI I USMENI STRUČNI ISPIT:

Pravni izvori za polaganje ispita po javnom konkursu su:

 •  Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12),
 • Zakon o privrednim društvima („Službene novine F BiH“ broj 81/15),
 •  Zakon o radu FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 26/16 i 89/18),
 • Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede(„Službene novine FBiH“ broj 83/07),

MANDATNI PERIOD

Imenovanje direktora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu, kontakt telefon ili e-mail, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja originala).

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI KONKURS:

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 14 /četrnaest/ dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenim Novinama Federacije BiH“ , dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko, web stranici Grada Visoko, te dostavljen Službi za zapošljavanje ZE-DO kantona.

NAPOMENA :

Komisija za izbor kandidata pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti pismeni i usmeni dio stručnog ispita.

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje je:

 • pismeni dio stručnog ispita
 • usmeni dio stručnog ispita

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

Preduzeće nije obavezno vraćati kandidatima dokumentaciju.

Kontakt osoba Semić Sanela i kontakt telefon 032/735-299.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,
Kakanjska 4, 71300 Visoko
„Komisija za izbor direktora“
JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. Visoko,

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS-NE OTVARATI“.