Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom zdravlja” Visoko

Kandidati za Direktora JU “Dom zdravlja” Visoko treba da ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove i to:

OPŠTI USLOVI:

 1. a) Da je državljanin BiH;
 2. b) Da je stariji od 18 godina;
 3. c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 4. d) Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
 5. e) Da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;
 6. f) Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

POSEBNI USLOVI:

a) Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativne – specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;

b) Da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci;

c) Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;

d) Da dostavi Program rada i razvoja JU “Dom zdravlja” Visoko za mandatni period.

VRIJEME NA KOJE SE OBAVLJA IMENOVANJE:

Imenovanje direktora JU „Dom zdravlja“ Visoko vrši se na mandatni period od 4 godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objave konkursa,
 4. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 6. Ovjerenu izjavu kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u FBiH,
 7. Diploma o završenom fakultetu,
 8. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
 9. Uvjerenje (potvrda) o radnom stažu,
 10. Odgovarajući certifikati o završenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta za sva tri nivoa ili uvjerenje o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili uvjerenje o završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
 11. Sačinjen program rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Visoko za mandatni period.

ROK I ADRESA ZA PRIJAVU

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom, na adresu JU “Dom zdravlja” Visoko Branilaca BiH br.22, 71 300 Visoko sa naznakom „Komisiji za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“

Komisija za izbor i imenovanje direktora pozvat će kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa te sa istim obaviti intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.