Izvještaj Službe CZ Općine Visoko o stanju vodostaja i uputstvo o potrebnim aktivnostima

Iako je trenutno stanje vodostaja rijeka Bosne i Fojnice u normalnim granicama (Bosna – 52 cm, Fojnica – 24 cm), prenosimo obavještenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda u kojem su najavljene obilnije padavine na području većeg dijela BiH, te posebno upozorenje za stanovništvo i privredne subjekte koji žive i rade uz rijeke i bujične potoke, kojim se savjetuje da budu oprezni i da prate stanje vodostaja kako bi pravovremeno poduzeli aktivnosti za sprječavanje šteta nastalih u slučajima eventualnih poplava.

Iz Službe civilne zaštite Općine Visoko apeluju da se u slučajevima određenih začepljenja potoka izvrši njihovo čišćenje i pročepljavanje, pod uslovom da takva aktivnost ne predstavlja opasnost za ljude. Ukoliko se uoči nekontrolisani tok vode u blizini kuća, na livadama i slično, nadležna Služba poručuje da se uz pomoć alata prokopaju kanalići kako bi se kontrolisao tok vode.

Pored toga, molimo stanovnike općine Visoko da ne bacaju otpatke u riječna i ostala korita, kako ne bi doveli do začepljenja i dodatnih šteta.

S tim u vezi, Općina Visoko u saradnji sa Službom civilne zaštite donosi i uputstvo za predsjednike mjesnih zajednica i mještane o obavezi čišćenja odvodnih kanala za površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode sa javnih česmi u cilju preventivnog djelovanja na zaštiti od prirodne i druge nesreće.

Federalni hidrometeorološki zavod  je izdao upozorenje da u periodu od nedjelje 12. maja do srijede 15. maja, Bosnu i Hercegovinu očekuju velike količine padavina, u centralnoj Bosni od 40 do 80 litara po kvadratnom metru. S obzirom na to da je područje općine Visoko podložno poplavama, te se zbog obilnih padavina očekuje porast vodostaja Fojnice i Bosne, kao i njihovih pritoka (potoka), Služba civilne zaštite ponovno obavještava Savjete mjesnih zajednica i građane o potrebi poduzimanja preventivnih mjera, a sve u cilju sprečavanja širenja opasnosti i smanjenja posljedica koje mogu biti prouzrokovane obilnim padavinama.

Obilaskom šireg rejona općine Visoko, te dužom opservacijom određenih lokaliteta, primijećeno je da, naročito poslije padavina, postoje određeni problemi uzrokovani izlijevanjem voda, koji u krajnjoj mjeri mogu dovesti kako do nanošenja štete na imovini građana, tako i do pojave odrona, klizišta ili drugih problema većih razmjera.

Primijećeno je da su ti problemi u većoj mjeri i u više slučajeva uzrokovani zakrčenjem korita potoka i rijeka ili njihovim suženjem mijenjajući tok potoka ili rijeka, zakrčenjem rigola uz ceste i puteve, te odvodnih kanala za površinske i podzemne vode. Primjetno je da na više mjesta ne postoji regulisana odvodnja otpadnih voda, odvoda, te odvodnja sa određenih tzv. javnih česmi (koje su izgrađene na privatnim ili državnim parcelama od strane fizičkih lica) ili da su odvodni kanali zatrpani i začepljeni, te da ne postoji propisno urađen sabirni kolektor. Naprijed navedeno odnosi se i na česme i druge vodozahvate koji se izgrađeni od strane fizičkih lica za potrebe neodređenog broja korisnika.

S tim u vezi obavještavamo predsjednike mjesnih zajednica i građane – vlasnike parcela ili parcela koje graniče sa rijekama, potocima i drugim objektima (rigolima uz ceste ili puteve) od koji može nastati šteta na imovini, djelovanjem površinskih ili podzemnih voda ili neadekvatnom odvodnjom drugih voda ili neodržavanjem odvodnih kanala, graditelje ili vlasnike parcela koji su sagradili česme u korist drugih lica, vlasnike vodozahvata i bazena za snabdijevanje vodom, da su u skladu sa članom 9., 12., 14. i drugim odredbama Zakona o vodama („Sl. novine Ze-do kantona“, br. 17/07) dužni samoinicijativno po potrebi i više puta sedmično izvršiti čišćenje i redovno periodično održavanje korita, odvodnih kanala i rigola uz ceste, te poduzeti sve mjere na regulisanju adekvatne odvodnje bilo kojih voda od kojih može nastupiti znatnija šteta.

Pod održavanjem se smatra naročito uklanjanje nakupljenog granja, smeća i mulja u koritima potoka i rijeka, uklanjanje svih drugih prepreka (zemljanih, građevinskih i sl.) koje sprječavaju normalan protok vode, vraćanje korita u njegov prvobitni položaj i prvobitnu širinu, čišćenje rigola uz ceste i puteve do svojih kuća, održavanje odvodnih kanala za vode ili javne česme, izgradnja adekvatnih cjevovoda i uređaja za prikupljanje vode i otpadnih voda, izgradnja propisnih septičkih jama i redovno crpljenje i sl.

Prilikom svake naredne opservacije šireg rejona općine Visoko, a slučaju da nadležna vodna, komunalna ili građevinska inspekcija utvrdi da se ne postupa na prethodno navedeni način, prema predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i prema vlasnicima predmetnih parcela, poduzet će se određene upravne mjere u skladu sa propisima kojima je regulisana predmetna problematika.