Izvještaj sa 8. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag u petak, 29. maja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko. Na sjednici se raspravljalo o 15 tačaka dnevnog reda.

Gradsko vijeće je usvojilo sljedeće tačke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne i 1. vanredne sjednice Gradskog vijeća Visoko

3. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnice i Izvještaji o radu gradskih službi uprave u 2019. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini

4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2019. godini

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine.

6. Izvještaj PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području Grada Visoko od 14.07. 2017. do 30.04.2020. godine

7. Nacrt strategije prema mladim Grada Visoko 2020 – 2024. godina

8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko za period 2014- 2034.godine po skraćenom postupku

9. Prijedlog odluke o oslobađanju od naknade za zauzimanje javne površine za period juni – septembar 2020. godine

10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti / Prijedlog odluke o kupovini zemljišta u svrhu proširenja puta Ravne

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak o produženom vremenu u određenim djelatnostima

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Stari grad

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

14. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2020. godinu

Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2019. godini

 • JU Dom zdravlja Visoko
 • JU Gradska biblioteka Visoko
 • JU Zavičajni muzej Visoko
 • JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
 • JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
 • JU Centar za socijalni rad Visoko

15. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative uputili su vijećnici:

 • Dejan Šćepanović
 • Mirza Bukić
 • Lopo Edin
 • Vahid Ramić
 • Melina Pirija

Tačka 2. Prijedlog statuta Grada Visoko je povučena od strane predlagača.