Izvještaj sa 6. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko u petak, 31. januara, održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

  1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 25 glasova ZA.

  1. Nacrt statuta Grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt statuta Grada Visoko sa 25 glasova ZA.

  1. Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko sa  15 glasova ZA i 10 UZDRŽANIH.

  1. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne površine stambenog prostora na području grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m² korisne površine stambenog prostora na području grada Visoko za 2020. godinu sa  25 glasova ZA.

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu sa 25 glasova ZA.

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko sa  25 glasova ZA.

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području grada Visoko sa  25 glasova ZA.

  1. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine označene kao k.č.1613/E2 KO Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine označene kao k.č.1613/E2 KO Visoko sa  25 glasova ZA.

  1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019. godinu sa  16 glasova ZA i 9 PROTIV.

  1. Vijećnička pitanja i inicijative. U okviru ove tačke vijećnici su razmatrali odgovore na stara pitanja i inicijative.

Postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Press Grada Visoko