Izvještaj sa 30. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko u petak, 31. maja, održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina.

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa  ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa  24 glasa ZA.

 1. Prijedlog privremene Statutarne odluke Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa  24 glasa ZA usvojilo privremenu Statutarnu odluku Grada Visoko.

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Centar 3-I“ Visoko

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA i  2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Centar 3-I“ Visoko.

 1. Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar 3-I“ Visoko

Gradsko vijeće je sa23 glasa ZA i  2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana „Centar 3-I“ Visoko.

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko

Gradsko vijeće je sa  23 glasa ZA i  2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko.

 1. Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA i  2 UZDRŽANA usvojilo Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

Gradsko vijeće je sa  25 glasova ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godine.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

Gradsko vijeće je sa  25 glasova ZA usvojilo  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.

 1. Informacija o razvoju turizma na području Grada Visoko u 2018.godini i prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje turističkih sadržaja sa osvrtom na „Strategiju razvoja turizma Grada Visoko 2016-2024. godina“.

Gradsko vijeće je sa  25 glasova ZA, usvojilo informaciju o razvoju turizma na području Grada Visoko u 2018.godini i prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje turističkih sadržaja sa osvrtom na „Strategiju razvoja turizma Grada Visoko 2016-2024. godina“

 1. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2018.godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2019. godinu

10 a) Izvještaj o poslovanju JKP “Visoko” d.o.o. Visoko u 2018. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, usvojen je sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

10 b) Izvještaj o poslovanju JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko u 2018. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, usvojen je sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

10 c) ) Izvještaj o poslovanju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko u 2018. godini, sa planom i programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu, usvojen je sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

 1. Vijećnička pitanja i inicijative

Nova pitanja i inicijative iznijeli su vijećnici: Nermina Vehabović – Rudež, Dejan Šćepanović i Edin Lopo.