Izvještaj sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas je održana 3. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka Dnevnog reda.

Prije Dnevnog reda vijećnici su donijeli zaključak kojim su podržali stavove Medžlisa Islamske zajednice Visoko i Franjevačkog samostana Sv. Bonaventure, a vezano za informacije u medijima o lokaciji kasarne u Visokom kao mogućem smještaju migranata. Ovaj zaključak je usvojen sa 24 glasa ZA.

Tačke Dnevnog reda izglasane su sljedećim redoslijedom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu sa 13 glasova ZA, 8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu sa 14 ZA, 8 PROTIV I 2 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području grada Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 13 glasova ZA, 8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području grada Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog  usvojilo sa 13 glasova ZA, 8 PROTIV i 3 UZDRŽANIH

 1. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko sa 23 glasa ZA I 1 UZDRŽAN

 1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 16 glasova ZA i 8 PROTIV

 1. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko”

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA, 8 PROTIV i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje  člana Nadzornog odbora JKP “Visoko”

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 30.06.2019. godine

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog  usvojilo sa 15 glasova ZA, 8 PROTIV i 1 UZDRŽAN

 1. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području grada Visoko za 2018. godinu

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 16 glasova ZA, 7 PROTIV i 1 UZDRŽAN

 1. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području grada Visoko za 2018. godinu

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 16 glasova ZA i 8 PROTIV