Izvještaj sa 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko jučer je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 16 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu

Općinsko vijeće je sa 15 glasova ZA I 8 PROTIV usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA i 1 PROTIV usvojilo Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2019.godinu.

 1. Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2019. godinu

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA I 1 PROTIV usvojilo Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2019. godinu

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2019. godinu

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA I 1 PROTIV usvojilo Prijedlog Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2019. godinu.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA I 1 PROTIV usvojilo Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2019. godinu,

 1. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 23 GLASA ZA usvojilo Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod.

 1. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak” i “Šećine njive” općine Visoko

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO, sa 23 GLASA ZA usvojilo  Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine njive” općine Visoko.

 1. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenog kao k.č. 2129/2  KO Gračanica za dogradnju  vodovodnog sistema Visoko, podsistem Moštre

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO SA 23 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenog kao k.č. 2129/2  KO Gračanica za dogradnju  vodovodnog sistema Visoko, podsistem Moštre

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Visoko

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Visoko.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika  predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 23 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.

Press Općine Visoko