Izvještaj sa 2. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko je održana 2. sjednica Gradskog vijeća Visoko. Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA a na sjednici se raspravljalo o 9 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA.

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu

Gradsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019. godinu.

3. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV usvojilo Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području Grada Visoko.

4. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko i imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko na kraći period

Gradsko vijeće je ovaj Prijedlog zaključka usvojilo sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV.

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Gradsko vijeće je prijedlog ovog Zaključka usvojilo sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV.

5. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. na kraći period

Gradsko vijeće je Prijedlog ovog zaključka usvojilo sa 16 glasova ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV.

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

Gradsko vijeće je prijedlog ovog Zaključka usvojilo sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV.

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

Gradsko vijeće je prijedlog ovog Zaključka usvojilo sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV.

6. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema na području Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa 23 glasa ZA i 1 PROTIV usvojilo Informaciju o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema na području Grada Visoko.

7. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko

Gradsko vijeće je sa 16 glasova ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV usvojilo Informaciju o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko.

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godine

Gradsko vijeće je sa 13 glasova ZA, 2 UZDRŽANA i 8 PROTIV usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godine.

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative:

  • Elvedin Šabanović
  • Zijada Smailagić
  • Mirza Bukić
  • Aida Zerdo

Nova pitanja:

  • Dejan Šćepanović

Press Grada Visoko