Izvještaj sa 10. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U velikoj sali Kulturnog centra Altindag-Visoko u četvrtak (30.07.2020.), održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 21 glas  ZA, a na sjednici se raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1.  Izvod iz zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,

Na izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA.

2. Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku,

Gradsko vijeće je sa 21 glas ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedloge odluka o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku.

3. Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku,

Gradsko vijeće je sa 21 glas ZA i 1  UZDRŽAN usvojilo Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku.

4.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko,

Gradsko vijeće je ovaj Prijedlog zaključka usvojilo sa 22 glasa ZA.

5.  Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti: Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 592/16 KO OZRAKOVIĆI,

Gradsko vijeće je Prijedlog ovog zaključka usvojilo sa 22 glasa ZA.

6. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije prema mladim Grada Visoko 2020- 2024. godina,

Gradsko vijeće je sa 21 glas ZA i 1 UZDRŽAN usvojilo Prijedlog odluke o usvajanju Strategije prema mladima Grada Visoko 2020-2024. godina.

7. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020. godinu,

Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020. godinu.

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020.- 30.06.2020. godine,

Gradsko vijeće je sa 15 glasova ZA, 6 UZDRŽANA i 1 PROTIV  usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020.-30.06.2020. godine.

9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta JU ”Dom zdravlja” Visoko

Gradsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo Izmjene i dopune Statuta JU “Dom zdravlja” Visoko.

10. Vijećnička pitanja i inicijative