Izvještaj o analizi tla sa poplavljenih područja u MZ Radovlje

Stručna ekipa Federalnog zavoda za agropedologiju je u skladu sa sporazumom o saradnji sa Civilnom zaštitom, izvršila je obilazak terena dana 05.03.2019. godine i uzela uzorak tla sa poljoprivrednog zemljišta radi ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima kao i osnovnih parametara kontrole plodnosti tla (aktivna i supstitucijska pH vrijednost, sadržaj CaCO3 i sadržaj humusa).

Na području općine Visoko uzet je 1 prosječni uzorak tla (koji čine 20-25 pojedinačnih uzoraka) sa dubine 0-10 cm. Uzorak je uzet na mikrolokalitetu MZ Radovlje uz rijeku Radovaljku, sa poplavljene poljoprivredne površine.

Sve analize urađene su u Sektoru za laboratorijska istraživanja Federalnog zavoda za agropedologiju po standardnim metodama.

Na osnovu urađene analize utvrđeno je da na ispitivanom mikrolokalitetu Radovlje općine Visoko nema onečišćenja tla organskim i neorganskim polutantima.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu
Press Općine Visoko